Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 10/2017
Download journal - Economy and Society, # 10/2017

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Причины финансово-экономических кризисов
  Андриенко В.М.
2 Становлення страхового ринку України та конкурентоспроможність даного ринку послуг   Лімаренко Ю.В., Жарінова А.Г.
3 Злочинна економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України під час Другої світової війни   Матвєєв С.П.
4 Проблема оптимізації ролі державного сектора економіки України як умова економічної безпеки   Підопригора Л.А.
5 Методи оцінки людського капіталу   Сахненко О.І.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
6 Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
  Богацька Н.М.
7 Міжнародна студентська міграція та її вплив на соціально-економічний розвиток країн   Брензович К.С., Немеш Є.П.
8 Європейський банк реконструкції та розвитку як ключовий фінансовий партнер України   Вербіцька І.І.
9 Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми фінансування   Дідик Н.В.
10 Порівняльна характеристика ефективності роботи сонячної енергетики у провідних країнах світу   Нараєвський С.В.
11 Україна в контексті глобальних міграційних процесів   Пробоїв О.А., Білецька І.М.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
12 Виявлення та аналіз проблем управління державними підприємствами в Україні
  Барсукова М.А., Синенко О.І.
13 Методологічні підходи до формування політики і стратегії в управлінні підприємством   Біловол Р.І.
14 Сучасний стан та особливості розвитку іпотечного кредитування в Україні   Гарбузова В.С.
15 Теоретичні аспекти функціонування системи соціального страхування   Дудченко Н.В.
16 Трансформація концепції маркетингу в умовах глобалізації   Карабаза І.А.
17 Трансформація аграрного сектору національної економіки   Карташова О.Г., Барсук Ю.В.
18 Ocoбливocтi opгaнiзaцiї iнфopмaцiйнoї бeзпeки cучacнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми тa її eкoнoмiчнa дoцiльнicть   Костюченко В.В., Шиковець К.О.
19 Соціальне страхування та особливості його фінансового забезпечення в Україні   Кундицький О.О.
20 Місце і значення управління змінами в системі стратегічного планування   Лисенко В.В., Тереняк Л.В.
21 Концептуальні засади розроблення цільової програми протидії фінансовому шахрайству   Руснак Л.Р.
22 Формування стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT-аналізу   Сенишин О.С.
23 Державна підтримка соціально-економічного становища молоді як однієї з категорій економічно активного населення   Станіславчук Н.О.
24 Державна підтримка малого бізнесу як чинник соціальної політики держави   Табінський В.А., Калашник М.В., Калмиков Д.В.
25 Алокаційний ефект суб’єктів державного підприємництва для розвитку національної економіки: методичні та прикладні аспекти   Тинська І.І.
26 Інтелектуальна власність як важіль інноваційного підйому економіки   Удовиченко С.М., Махсма М.Б.
27 Стан конкурентоспроможності національної економіки України   Хворост Т.В.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
28 Аналіз програмних засобів управління інтелектуальним капіталом
  Азарова А.О., Роїк О.М., Федорова І.В.
29 Стратегія управління змінами в організації   Балдинюк А.Г.
30 Формування структури джерел фінансування підприємств АПК    Берест М.М., Дудка М.О. 
31 Світовий досвід мотивації працівників та можливості його адаптації до умов підприємств України   Биба В.В., Теницька Н.Б.
32 Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності    Білик В.В. 
33 Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств   Біловодська О.А., Кириченко Т.В. 
34 Концептуальні засади діагностування консалтингових проектів для підприємств   Бортнікова М.Г., Стасюк Н.Р.
35 Показники рентабельності підприємств різних галузей України та шляхи підвищення їх рівня   Бочкарьова Т.О., Кулинич Р.О., Пігуль Н.Г.
36 Управління складським господарством будівельного підприємства на засадах логістики   Вавулін О.І.
37 Особливості поведінки споживачів під час отримання та використання дисконтних карток підприємств роздрібної торгівлі   Вагіна Ю.Ю., Картава М.Ю., Болотна О.В.
38 Місце інсайдерської та аутсайдерської моделей корпоративного управління в економіці України   Велика О.Ю., Заславська К.А.
39 Оцінка маркетингової політики комунікацій: метод аналізу ієрархій   Водяник М.О.
40 Стан і перспективи розвитку ринку синтетичних мийних засобів в Україні   Волошина С.В., Козлова В.В.
41 Розвиток плодопереробних підприємств у регіональній інвестиційно-інноваційній системі   Гончаренко А.І., Підгаєць С.В.
42 Логістична підтримка інноваційних проектів на підприємствах зернопродуктового підкомплексу   Гужвенко С.М.
43 Діагностика дієвості інструментів мерчандайзингу роздрібних мереж формату “drogerie”   Данкеєва О.М.
44 Ділова активність підприємства та шляхи її зміцнення   Дончак Л.Г., Ціхановська О.М.
45 Особливості становлення та розвитку акціонерних товариств в Україні   Іванова А.С., Ковтун С.В., Пігуль Н.Г.
46 Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку   Касьянова Н.В., Курбанов О.О.
47 Підхід до систематизації методів діагностики ймовірності настання банкрутства підприємства   Кобець С.П., Власенко Н.С.
48 The development of framework for assortment policy on the tourism services market in Ukraine   Kozubova N.V.
49 Методичні підходи до оцінки дієвості управління виробничою потужністю у системі забезпечення економічної безпеки підприємства   Коленда Н.В.
50 Пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору економіки   Кононенко Ж.А., Сокіл В.О.
51 Діагностика та управління бізнес-процесами в контексті антикризового управління підприємством   Костіна О.М.
52 Коучинг як інструмент розвитку компетенцій сучасного менеджера з логістики   Леонова С.В., Довба М.О.
53 Напрями управління грошовими потоками підприємства   Майборода О.Є., Майборода О.В., Реплюк О.В.
54 Теоретична сутність категорії «прибуток підприємства»   Майборода О.Є., Сукрушева Г.О., Куліш Є.В.
55 Концептуальна модель діагностики інвестиційної привабливості підприємства   Овандер Н.Л., Любецька М.О.
56 Аналіз процесу інформаційного забезпечення звернень громадян   Палагута С.С.
57 Інформаційне забезпечення процесу управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання   Панчишин Б.О.
58 Методы управления затратами на предприятии: сущность, характеристика, классификация   Персий Ю.А., Чиж В.И.
59 Economic security as a dynamic characteristic of an enterprise   Pilipenko N.M., Pilipenko V.V.
60 Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства   Рудика В.І., Маковецька Н.А.
61 Обґрунтування теоретичних підходів до формування податкової системи країни   Семенець А.О., Косарєва І.П., Гончарова Д.О.
62 Оцінка розвитку ринку ювелірних виробів в Україні   Скубіліна А.В., Воловик В.М.
63 Засади формування механізму забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів   Снігир Л.П.
64 Поняття господарсько-фінансової стабільності та ефективності господарського комплексу в умовах об’єднань територіальних громад   Співак С.М., Кравчук Н.В.
65 Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства   Тонюк М.О.
66 Управління конфліктами у кризовій ситуації в цілях підвищення фінансової безпеки підприємства   Топоркова І.В., Ткаченко О.І.
67 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств, що працюють на ринку друкованих ЗМІ   Трофимова Я.А., Геселева Н.В.
68 Використання засобів логістичної інфраструктури в ланцюгу поставок   Фалович В.А.
69 Електронний договір: правовий аспект та особливості його укладання   Хижняк О.С.
70 Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства   Хохлов М.П., Корнієнко О.С.
71 Теоретична сутність оборотного капіталу підприємства   Хохлов М.П., Ярещенко Т.О.
72 Особливості планування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах   Христенко О.В., Руденко М.О.
73 Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці   Шаповал В.М., Грибіненко О.М., Герасименко Т.В.
74 Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний аналіз трактування термінів   Шаповалова І.В.
75 Особливості формування контенту для соціальної мережі «ВКонтакте»   Шишко В.І., Костюшка Е.Т.
76 Інтеграція методології Scrum у загальну систему менеджменту як інструмент підвищення ефективності управління   Ярмолюк Д.І., Бурачек І.В.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
77

Моніторинг трансформації суспільства на засадах соціального діалогу з метою соціально-економічного розвитку регіонів країни

  Зеленко О.О.
78

Innovative and investment attractiveness of enterprises in the field of tourism

  Krupitsa I.V., Zagreba M.
79

Концептуальні засади регіонального розвитку туристичної індустрії

  Марченко О.А.
80

Дослідження ефективності використання та забезпечення сталого відтворення земельних ресурсів Сумської області

  Новікова О.С.
81

Сучасні особливості формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів

  Островський І.А., Стадник Г.В.
82

Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України

  Смутчак З.В.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
83 Современное состояние и перспективы развития мировой системы экологического налогообложения
  Полищук В.Н.
84 Основні тенденції формування еколого-економічної культури суспільства в Україні у контексті сталого розвитку   Стефанків О.М., Данилишин В.І.
85 Екологічний податок як інструмент економіки природокористування   Швець Ю.О., Григорович Л.С.
86 Механізм визначення рівня сталого соціально-екологічного розвитку житлово-комунального господарства регіону   Штогрин Г.С.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
87 Особливості геоекономічних та демографічних умов Волинської області
  Мольчак Я.О., Андрощук І.В., Мисковець І.Я.
88 Соціальні інновації як інструмент підвищення якості життя населення України   Болотна О.В., Костюк М.К.
89 Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ столітті   Єрмаченко В.Є., Дериховська В.І.
90 Модернізація людського капіталу як фактор стимулювання розвитку інноваційних економічних систем   Казюка Н.П.
91 Теоретичні підходи до визначення соціальної сфери та особливості її функціонування в Україні   Кальницька М.А.
92 Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів: фактори, стан та наслідки для України   Кваша О.С.
93 Особливості державного регулювання механізмів розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку   Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.
94 Сегментація ринку праці: загрози економічній безпеці держави   Стрембіцька Л.Л.
95 Система показників оцінки демографічної безпеки України   Цвігун І.А.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
96 Сучасні особливості адміністрування податку на додану вартість в Україні та світі
  Безкровний О.В.
97 Вплив реформи децентралізації на фінансову спроможність місцевих бюджетів   Гнидюк І.В., Дідківська Д.І.
98 Тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України   Городніченко Ю.В.
99 Подвійне оподаткування: його сутність та методи усунення   Городніченко Ю.В.
100 Особливості розвитку та сучасного стану банківської системи України в контексті державної монетарної політики   Грубінка І.І.
101 Розвиток фінансових технологій: загрози та можливості для банків   Жердецька Л.В., Городинський Д.І.
102 Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні   Золотарьова О.В., Галаганов В.О.
103 Проблеми та перспективи розвитку рефінансування вітчизняних банків   Калита О.В., Кулик Є.В.
104 Концепція державно-приватного венчурного фонду   Карасик О.М., Петрюк М.В.
105 Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств   Ксьондз С.М., Сапригіна О.В.
106 Особливості діяльності сучасних банків України на валютному ринку   Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.
107 Депозитна діяльність банків в аспекті формування їхньої ресурсної бази   Кумейко О.М., Дереза В.М.
108 Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку   Литвинюк М.В., Демиденко В.І.
109 Міжбюджетні трансферти у фінансовому вирівнюванні адміністративно-територіальних формувань   Маршук Л.М., Лупіна Д.А.
110 Інформаційне забезпечення менеджменту страхової діяльності   Нєізвєстна О.В., Огоновська А.О.
111 Особистий капітал та інструменти його формування   Сидорчук А.А.
112 Фінансовий механізм зарубіжних корпорацій в умовах глобалізації   Смагло О.В.
113 Сучасні тенденції розвитку маркетингу в банківській сфері   Тарасевич Н.В., Назлуханян С.С.
114 Поняття грошового потоку підприємства   Тєшева Л.В., Щербань О.Д., Вакуленко О.О.
115 Формулювання стратегічних цілей і стратегічних альтернатив у банку   Тищенко В.В.
116 Визначення впливу ресурсної бази на прибуток банку з використанням моделі кореляційно-регресійного аналізу   Тищенко О.І.
117 Проблеми забезпечення конвертованості грошової одиниці   Федишин М.П., Ординська Е.А.
118 Оцінка умов забезпечення та стану фінансової рівноваги сільськогосподарського підприємства   Хромушина Л.А.
119 Рефінансування банків в умовах фінансової нестабільності   Шмуратко Я.А., Стецура О.С.
120 Фактори впливу на державний борг України   Юрій С.М.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
121 Професійна етика бухгалтера в контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні
  Балазюк О.Ю.
122 Компонентне наповнення категорії «якість» в аудиті   Бондар Ю.В.
123 Організація обліку доходів бюджетних установ в умовах законодавчих змін   Гільорме Т.В., Лень А.В.
124 Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту   Дорош Н.І., Мартинюк М.А.
125 Формування трансфертних цін на підприємствах торгівлі   Карпенко І.В.
126 Організація обліку людського капіталу аграрних підприємств   Качмар О.В.
127 Оцінка фінансової стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»   Кемарська Л.Г., Дідик І.В., Федько Н.Ю.
128 Сучасний підхід до організації обліку доходів і витрат майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства   Ковтуненко Ю.В., Боярська А.Д., Заплетнюк Д.К.
129 Теоретико-методичні аспекти реалізації концепції суттєвості в аудиті   Копотієнко Т.Ю., Нежива М.О.
130 Проблеми обліку реалізації готової продукції на підприємствах побутової хімії та шляхи їх вирішення   Корольчук І.Р., Кутузов М.Р.
131 Облікове моделювання результативності діяльності ІТ-компаній під час використання різних систем оподаткування   Кучер В.В., Лаговська О.А.
132 Місце та аналіз місцевих податків і зборів з урахуванням особливостей змін законодавчо-нормативної бази   Михайленко О.В., Козаченко В.О.
133 Проблеми адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів   Радова О.В.
134 Делькредере дебіторської заборгованості: реалізація принципу обачності чи надумана проблема?   Романів Р.В., Кручак Л.В.
135 Основні напрями вдосконалення правового регулювання судово-економічної експертизи в Україні   Романів С.Р., Голяш І.Д.
136 Особливості внутрішнього аудиту реалізації послуг готельного господарства   Саченко С.І., Панасюк В.М., Черешнюк О.М.
137 Особливості переоцінки основних засобів та наслідки її проведення: прикладні аспекти   Фатенок-Ткачук А.О., Губей А.В.
138 Особливості методики формування акта звірки розрахунків з постачальниками та підрядниками   Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р.
139 Ноу-хау як об’єкт в обліку   Фатенок-Ткачук А.О., Кальчук К.Ю.
140 Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю, його суть та необхідність упровадження в Україні   Хаблюк О.А., Яцишин С.Р.
141 Франчайзингові відносини у туристичному бізнесі: обліково-контрольний аспект   Шевчук Є.О.
142 Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат   Шинкаренко Д.В., Осадча Г.Г.
143 Облік розрахунків із персоналом відповідно до норм законопроекту № 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» в 2017 році   Шпатиковська Т.А., Кутузов М.Р.
144 Порівняльна характеристика обліку доходів і видатків бюджетної установи за новим та старим планом рахунків   Штик Ю.В., Карченкова О.Л.
145 Формування облікової політики банківської установи   Юнацький М.О.
  СТАТИСТИКА
     
146 Статистика внутрішньої торгівлі в Україні: регіональний аспект   Завада О.П., Мартин О.М.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
147 Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України   Белз О.Г.
148 Моделі визначення країн – основних торговельних партнерів України як елемент її стратегії зовнішньоекономічної діяльності   Бережна Л.В., Снитюк О.І., Рудь О.В.
149 Аналіз стану формування інформаційної інфраструктури управління комунальною власністю на основі електронної системи   Єсіпов А.Ю., Синенко О.І.
150 Інформаційні технології в управлінні проектами   Кавєріна С.Ю., Башинська І.О.
151 Інтервальні моделі професійної компетентності менеджерів у системі охорони здоров'я   Ліштаба Л.В.
152 Актуальність використання моделі Big Data в бізнес-процесах   Мінакова В.П., Шіковець К.О.
153 Контент-маркетинг в корпоративному блозі   Мозгова Г.В., Мугдусієва Н.К., Чернишева А.С.
154 Формалізація моделі оптимізації структурних зрушень в економіці країни на основі міжгалузевого балансу   Овандер Н.Л.
155 Особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах української економіки   Шарпіта В.С., Іванченко Н.О.