Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 12/2017
Download journal - Economy and Society, # 12/2017

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Динаміка нагромадження капіталу в Україні за умов економічної нестабільності
  Ємець В.В.
2 Формування державних фінансових резервів у ретроспективі економічного розвитку   Карапетян О.М.
3 Теоретико-методологічний контент інституціонального зрізу економіки інноваційного типу в умовах хаотично-структурованої трансформації   Краус Н.М., Манжура О.В.
4 Причини та наслідки збільшення кількості жінок в армії у воєнний чи мирний час (економічний аналіз)   Личковська М.Р.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
5 Ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  Гончар Г.П.
6 Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій   Ерфан Є.А., Посипанко О.А.
7 Диверсифікація економічної діяльності агровиробників: деякі висновки з досвіду ЄС   Киризюк С.В.
8 Причини та передумови економічного зростання Південної Кореї   Коломійцева В.І.
9 Брендінг туристичних послуг в умовах глобалізаційних викликів   Ліхоносова Г.С.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
10 Фінансове забезпечення освіти, науки та розвитку інтелектуального капіталу суспільства
  Андрєєв М.А.
11 Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ «Комбінат «Тепличний»)   Власюк В.Є., Гордієнко К.О., Пшенична А.О.
12 Людський капітал: сутність, особливості аналізування та оцінювання   Гинда С.М., Гинда О.М.
13 Оцінка прибутковості сфери діяльності компаній   Гордієнко В.О., Борвінко Е.В.
14 Деіндустріалізація економіки в контексті економічної безпеки України   Доброва Т.Г.
15 Чинники розвитку альтернативної енергетики у сучасних умовах   Касич А.О., Литвиненко Я.О.
16 Факторний аналіз динаміки податкових надходжень від фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування за 2013–2015 рр.   Лебеда М.О.
17 Військово-економічні аспекти застосування людського капіталу: проблеми та шляхи оптимізації   Левчук О.В., Кузьміч І.І.
18 Трансформація суспільної думки як чинник розвитку ядерної енергетики   Лір В.Е.
19 Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні   Луциків І.В., Сороківська О.А., Котовська І.В.
20 Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні   Овчиннікова В.О.
21 Аналіз динаміки та передумов зниження показника енергомісткості в економіці України   Побігун С.А., Мельничук І.В., Побігун О.В.
22 Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі в Україні   Пугачевська К.Й.
23 Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки: регіональний та національний аспект   Стегней М.І., Білак Г.Г., Архангельська А.-М.І.
24 Інституційне середовище формування соціального капіталу   Сухоставець А.І.
25 Вплив домогосподарств на соціально-економічний розвиток України   Чабан Г.В.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
26 Мультирівнева оптимізація проектування управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств
  Беркман Л.Н., Гудзь О.Є., Сотниченко В.М.
27 Якість продукції як чинник конкурентоспроможності підприємства   Биба В.В., Теницька Н.Б.
28 Сутність, значення та розвиток публічного механізму   Білик О.І., Лукашевська У.Т.
29 Мотиваційна політика як фактор підвищення іміджу промислового підприємства в контексті управління людськими ресурсами   Біловодська О.А., Кириченко Т.В., Савченко О.Ю.
30 Управління якістю, стандартизація та сертифікація лісів в Україні   Бондаренко С.М., Копа А.В.
31 Оцінка оптимізаційного ефекту технологій формування персоналу підприємств   Борисяк О.В.
32 Життєвий цикл як інструмент антикризового управління підприємством   Бугай В.З., Бурка М.Г.
33 Комунікативні елементи в системі маркетингу суб’єктів підприємництва   Бутко Н.В.
34 Формування інформаційного забезпечення прогнозування збуту продукції   Гарматюк О.В.
35 Сутність та основні тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств України   Глушенкова А.А., Лазоренко Л.В.
36 Маркетинговий погляд на проблематику необмеженості потреб та споживчого вибору   Гречаник Н.Ю.
37 Класифікація змін у діяльності підприємств   Грінченко Р.В.
38 Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві   Гузенко Г.М.
39 Маркетингове забезпечення процесу створення конкурентоспроможної овочевої продукції   Гуменюк А.В., Школенко О.Б.
40 Актуальні питання управління вартістю підприємства   Дейнека О.В., Дехтяр Н.А., Пігуль Є.І.
41 Застосування бенчмаркінгу в контексті поліпшення фінансового стану підприємства   Демчук Н.І., Ткаченко Г.А., Копил М.О.
42 Методика оцінювання прибутковості підприємства   Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С.
43 Сутність та визначення поняття «інтелектуальний капітал»   Житченко Г.О.
44 Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством   Іващенко Г.А., Головаш С.О.
45 Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури   Кваша О.С., Фоміна В.В.
46 Концептуальні засади внутрішнього маркетингу   Крюкова О.М.
47 Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України та обґрунтування товарних інновацій виробників на ньому   Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Пагута М.Г.
48 Інноваційні стратегії в розрізі гуртової торгівлі   Кулініч Т.В., Лозова І.О.
49 Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством   Люта Г.В., Павленко І.А.
50 Управління витратами і цінова політика на підприємстві   Михайленко О.В., Лаленко Т.В.
51 Планування інноваційної діяльності підприємств   Недбалюк О.П., Урбанович В.А.
52 Функціонування PR-технологій та реклами в Інтернеті   Радзіховська Ю.М.
53 Використання світового досвіду корпоративного управління промислових підприємств   Родіонова І.В.
54 The essence of the enterprise’s crisis management in the modern economic conditions   Rudenko I.V., Harkusha N.M., Kolesnyk А.O.
55 Визначення та обґрунтування показників, які характеризують конкурентоспроможність підприємницьких структур   Русин-Гриник Р.Р.
56 Обоснование основных элементов маркетинговой стратегии развития страховых организаций в Украине   Сакун А.А., Тардаскина Т.Н., Васильева Ю.В.
57 Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти   Сардак С.Е., Гасленко К.С.
58 Процедура аналізу стейкхолдерів підприємства   Смачило В.В., Колмакова О.М., Коломієць Ю.В.
59 Прийняття управлінських рішень з використанням методів економіко-математичного моделювання   Смолій Л.В., Загороднюк О.В., Малюга Л.М.
60 Фактори конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства   Стахів О.А., Адамчук Т.Л.
61 Використання сучасних методів управління результативністю для підвищення ефективності логістичної діяльності підприємств   Суботовський С.О., Фесенко І.А.
62 Особливості управління інвестиційними ризиками на підприємствах ЗЕД   Супрун С.Д., Хачатрян В.В.
63 Взаємозв`язок стійкого розвитку та ресурсної політики підприємства   Терещенко С.І.
64 Особливості маркетингу в мережі Інтернет   Тертичний О.О.
65 Оценка имиджа банка   Федорова В.А.
66 Теоретичні підходи до розкриття сутності та змісту поняття «конкурентна перевага»   Цьвок Д.Р., Яворська Н.П.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
67

Commodity science as a science and educational discipline: principles of buildings and development directions

  Babukh І.B.
68

Визначення рівня конкурентоспроможності ринку туристичних послуг Запорізького регіону

  Бут Т.В.
69

Кількісна оцінка інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Вінницької області)

  Вільчинська О.М., Бондар Ю.І.
70

Активація зовнішньоторгових операцій на ринку телекомунікацій

  Котлубай В.О., Толкачова Г.В., Пащенко І.В.
71

Фінансування органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади

  Осадчук О.О.
72

Туристично-інформаційний центр як ефективний інструмент розвитку туризму малих міст

  Чайка-Петегирич Л.Б.
73

Теоретико-методичні аспекти peaлiзaцiї peгioнaльнoї eкoлoгiчнoї пoлiтики

  Шумська Г.М.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
74 Природокористування сільських територій: системний підхід до пошуку збалансованості
  Зіновчук Н.В.
75 Проблеми та перспективи розвитку водогосподарського комплексу в Україні та країнах-членах СНД   Колтунович О.
76 Щодо перспектив розвитку сектору теплової енергетики в контексті екологічної політики   Сердюк О.С., Трушкіна Н.В.
77 Проблеми та напрями переробки твердих побутових відходів в Україні   Хоменко І.О., Бабаченко Л.В., Падій Я.В.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
78 Формування людського капіталу в освітньому середовищі: світоглядний аспект
  Ганін В.І., Ганіна Н.В., Соляр В.В.
79 Людські ресурси високотехнологічних підприємств: генезис дефініції та сучасний вектор розвитку концепту управління   Герасименко Г.В.
80 Побічні ефекти трансформаційних змін: кримінометрична характеристика соціально-економічних детермінант асоціальних проявів в Україні   Кучер М.М., Кучер О.А.
81 Розвиток віртуального ринку праці в умовах інформаційного суспільства   Лизанець А.Г., Нестерова С.В.
82 Основні причинно-наслідкові зв’язки міграційних потоків населення Хмельницької області та їх вплив на рівень трудового потенціалу   Лисак В.Ю., Комарніцька О.М.
83 Науково-теоретичні засади впровадження кадрової логістики у сфері соціальної роботи   Мішина С.В., Мішин О.Ю.
84 Плинність персоналу: індикатор кадрової безпеки підприємства   Самолюк Н.М., Юрчик Г.М.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
85 Гарантування безпеки вкладів населення Фондом гарантування вкладів  фізичних осіб в Україні
  Бучко І.Є., Самура Ю.О.
86 Аналіз показників діяльності комерційних банків в Україні   Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М.
87 Стимулювання соціальних процесів у світовій практиці корпоративного прибуткового оподаткування   Давискіба К.В.
88 Колапс банківської системи України як наслідок зменшення обсягу довіри до банківських установ   Дем’яненко І.В., Мельниченко А.І.
89 Особливості формування недержавних фондів пенсійного страхування   Дудченко Н.В.
91 Розвиток споживчого кредитування у банківській сфері України   Костюк В.А., Скоринська М.О.
92 Діяльність фінансових конгломератів та їх вплив на стійкість фінансового сектору України   Кремень В.М., Бочкарьова Т.О.
93 Оцінка та шляхи забезпечення бюджетної безпеки України   Макарчук І.М., Виноградня В.М., Малишко В.В.
94 Іноземний капітал в банківському секторі України   Мордань Є.Ю., Божко М.І., Зимогляд А.В.
95 Теоретичні підходи до визначення поняття «фінансове забезпечення молодіжної політики»   Мунтян В.В.
96 Забезпечення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні   Найденко О.Є., Григоренко Ю.В.
97 Аналіз стану страхування майна в Україні   Наливайко Д.В.
98 Теоретичні аспекти управління ліквідністю та діловою активністю підприємства   Насібова О.В., Папуцин В.М.
99 Финансовый аутсорсинг в международной практике, компании-аутсорсеры Украины   Омельченко Л.С., Лактионова О.Е., Мандра Н.Г.
100 Моделювання ефективності діяльності банків на ринку платіжних карток   Остапенко В.М., Таран І.О.
101 Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз   Пахненко О.М., Семеног А.Ю., Мілютіна М.О.
102 Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах   Погріщук Г.Б., Мацедонська Н.В.
103 Особливості функціонування та розвитку інституційної структури фінансового ринку України   Пурій Г.М.
104 Фінансові показники як підґрунтя конкурентоспроможності страховика на прикладі СК «Провідна»   Романовська Ю.А., Демченко О.П.
105 Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи   Ткачук О.В.
106 Напрями підвищення ефективності оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства   Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Дьякова Ю.Ю.
107 Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу   Чепка В.В., Матяш О.К.
108 Державна політика щодо регулювання інфляції: досвід для України   Черничко Т.В., Черничко С.Ф.
109 Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізаційних перетворень   Шелест О.Л., Сидоренко О.О.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
110 Виробничі запаси: особливості обліку та методичні засади проведення аудиту
  Артеменко Н.В.
111 Правові аспекти розрахунків з іноземними постачальниками в сучасних умовах   Бєляєва Л.А., Назаренко К.В.
112 Принципи державного аудиту та проблеми їх реалізації   Будник Л.А., Михайлишин Н.П.
113 Роль комплексного системного аналізу в управлінні підприємством   Гончаренко Н.Г.
114 Необхідність організації внутрішнього аудиту на підприємствах України   Жадько К.С., Лінник А.О., Орел В.Ю.
115 Теоретичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств у контексті теорії сталого розвитку   Кухар М.Ф.
116 Удосконалення методики проведення внутрішнього аудиту основних засобів на підприємствах вуглевидобувної промисловості   Макурін А.А.
117 Концептуальні відмінності обліку доходів після введення МСФЗ 15 «Виручка за контрактами із замовниками»   Маценко Л.Ф.
118 Проблемнi аспекти облiку нематерiальних активiв   Попович О.В., Климчук І.В.
119 Теоретико-методологічні засади механізму управління дебіторською заборгованістю   Сарапіна О.А., Осадча Н.С.
120 Теоретичні основи формування обліку фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до стандартів бухгалтерського обліку   Чуніхіна Т.С., Давидюк Г.С.
121 Товари як об’єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві   Шендригоренко М.Т.
122 Проблеми обліку розрахунків з дебіторами та пошук шляхів їх вирішення   Якубенко Ю.Л., Треніна Ю.М.
  СТАТИСТИКА
     
123 Особливості статистичних досліджень сільського зеленого туризму
  Іванишин В.В., Печенюк А.П.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
124 Формування економічної поведінки суб’єктів господарювання на основі компетентнісного підходу
  Бандоріна Л.М., Удачина К.О.
125 Алгоритми Data Science у моделюванні бізнес-процесів   Гнот Т.В., Негрей М.В.
126 Метод вибору туристичних об’єктів   Лапшин В.І., Кузніченко В.М.
127 Joint impact of real and information asymmetries on market equilibrium   Melnikov S.V.
128 Прогнозування основних показників функціонування ринку праці за регіонами України   Пономаренко І.В., Цой О.С.
129 Прогнозування середньої пенсії українця із застосуванням економетричних методів   Рибальченко Л.В., Гусєва К.
130 Кластеризація регіонів за рівнем економічного потенціалу   Синиця С.М., Вакун О.В.