Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 2/2016
Download journal - Economy and Society, # 2/2016

 Назва статті

Повний
текст

Full-text 

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Еволюція поглядів на теорію економічного зростання
Венгер В.В.
2 Розвиток кооперативної та економічної освіти на західноукраїнських землях у 1848–1918 роках Голубка М.М.
3 Фінансування земствами Лівобережної України сільськогосподарських шкіл на початку ХХ століття Крот Л.М.
4 Концептуальні підходи до визначення ролі держави у сфері освіти Матюк Т.В.
5 Украинская экономическая ментальность и экономические реформы Нилова Н.М.
6 Проблеми безробіття в Україні Полуяктова О.В.
7 Деякі аспекти розвитку малого підприємництва в Україні Табінський В.А.,
Сімон А.П., Стасюк А.В.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
8 Інвестиційні стратегії ТНК в умовах формування сталого розвитку
Бондар Ю.А.,
Легінькова Н.І.
9 Конкурентоспроможність сфери послуг України Вареник І.В.,
Німко С.І.
10 Глобализационные аспекты формирования устойчивых внешнеэкономических отношений Головченко Е.Н.
11 Сутність урбанізації як глобального економічного процесу Гончар О.М.
12 Європейські орієнтири аграрної сфери України: перспективи та можливості Ковальчук С.Я.
13 Актуальні питання реформації національних економічних інтересів України в умовах глобалізації Левчук О.В.,
Коваленко В.А.
14 Прикладні аспекти теорій транснаціоналізації 60-70-х років ХХ століття Михайлишин Л.І.
15 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В.
16 Сучасний стан та перспективи міграційного руху обумовлені глобальними трендами та загрозами Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
16 Передумови та альтернативи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні Борщ Л.М.
17 Результати роботи рослинницьких галузей сільського господарства України в 2015 р. Гаркавий В.В.
18 Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду Довжик О.О.
19 Аналіз передумов стратегічного розвитку промислових комплексів у сучасний період Колібан Д.В.
20 Стан інвестиційної діяльності України в умовах економічної нестабільності Крамаренко І.С.
21 Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури Кушнір Т.М.
22 Формування фінансових ресурсів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць в умовах децентралізації Лінтур І.В.,
Голубка Я.В.
23 Організаційно-економічні стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва Макаренко Н.О.
24 Аналіз особливостей газозабезпечення підприємств України та шляхи його диверсифікації Метошоп І.М.,
Сорока Х.-І.Ю.
25 Информационные технологии образования в социально-культурной сфере Мирвода С.И.
26 Податки – основний важіль макроекономічного регулювання Нездойминога О.Є.
27 Управління безпекою реорганізації ПАТ «Нафтогаз України» відповідно до Третього енергетичного пакету Європейського Союзу на засадах системного аналізу Овецька О.В.
28 Напрями забезпечення продовольчої безпеки шляхом упровадження біотехнологій у сільське господарство: міжнародний досвід Пилипенко К.А.
29 Теоретико-методологічні аспекти оцінки діяльності транспортного комплексу в нових умовах господарювання Пішенін І.К.
30 Територіальні особливості формування системи продовольчого забезпечення Румик І.І.
31 Управління матеріально-технічним забезпеченням зернопродуктового підкомплексу та формування доданої вартості Світовий О.М.
32 Державне регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ Сегеда С.А.
33 Сучасні реалії фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні Сирветник-Царій В.В.
34 Трансформація бюджетної підтримки аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції Смолій Л.В.
35 Теоретичні основи формування та використання економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць Стегней М.І.,
Максютова-Грешкулич Д.В., Добош І.В.
36 Експортноорієнтовані напрями покращення структурних трансформацій сільського господарства України Танклевська Н.С.,
Потравка Л.О.
37 Активізація розвитку інтелектуального бізнесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу Турчіна С.Г.
38 Сучасні тенденції позиціонування України в світових рейтингах в умовах циклічних коливань економіки Штулер І.Ю.
39 Стратегічне планування, прогнозування і моделювання соціально-економічного розвитку України Яровий І.М.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
40 Обґрунтування вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції Six Sigma Арич М.І.
41 Экологический менеджмент в системе менеджмента предприятия Бакина Т.В.
42 Дослідження результативності та ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі України Височин І.В., Вавдійчик І.М.
43 Ризики інноваційної діяльності: суть, види та етапи управління Волинець І.Г.
44 Класифікація грошових потоків підприємств торгівлі Головко Т.В.
45 Совершенствование процедуры анализа при разработке управленческих мероприятий во внешнеэкономической деятельности предприятия Гуржий Н.Г.
46 Система критеріїв класифікації міжорганізаційних мереж Данилович-Кропивницька М.Л.
47 Сутність антикризового управління підприємства Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О.
48 Креативное мышление как основа достижения инновационного развития общества Задорожнюк Н.А., Пейчев А.Д.
49 Теорія та практика оцінювання нестабільності зовнішнього середовища вітчизняних газотранспортних підприємств Запухляк І. Б.
50 Використання міжнародного досвіду оцінки ринкових позицій підприємств та можливостей розвитку бізнесу Зосімова А. В., Москаленко Н.О.
51 Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу інноваційного розвитку підприємства Ковтуненко Ю.В., Кавєріна С.Ю.
52 Ефективність управління фінансами підприємства засобами фінансової рівноваги (на прикладі Львівобленерго) Кайдрович Х.І.
53 Сутність та особливості оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу промислових підприємств Климчук А.О.
54 Ризики бізнес-процесів та способи зменшення їх негативних наслідків Кривда О.В.
55 Людський фактор в управлінні якістю продукції Ляшко І.І.,
Єременко О.М.
56 Концепція створення спільної цінності: новий погляд на формування цінностей компанії Михайлишин Н.П., Романів С.Р.
57 Фінансове планування діяльності сучасного підприємства Панасюк М.А.,
Бойко О.О.
58 Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства Патута О.С.,
Пришко К.Є.
59 Економічна безпека підприємства: загрози та шляхи їх пересічення Петренко О.В., Антоненко В.М.
60 Функціонування кластерних об'єднань як засіб забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Петрова Н.О.
61 Інтелектуальний капітал як чинник розвитку економічних процесів Рибіна Л.О.
62 Фактори розвитку малого бізнесу Рижко О.В.
63 Формування програми ризик-менеджменту для нафтопереробного підприємства Ріщук Л.І.
64 Особливості фінансових стратегій машинобудівних підприємств Романенко О.О.
65 Стан банківського кредитування внутрішньої торгівлі в Україні Стефанишин О.Б.
66 Управління інноваційною діяльністю шляхом вибору портфеля проектів Чернявська І.М., Руденко О.В.
67 Визначення потоку створення цінності як ключ до оптимізації бізнес-процесів промислового підприємства Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
68

Сучасний стан ресурсно-сировинних зв’язків між об’єктами енергетичної інфраструктури

Васильчук Н.О., Перепелюкова О.В.
69 Транзитний потенціал прикордонного регіону: проблеми та перспективи
Гоблик В.В.
70 Сучасний стан та перспективні напрями модернізації регіональної виробничої інфраструктури
Гречана С.І.
71 Оцінка розвитку аграрного сектору Закарпатської області в умовах ризиків Дем’ян Я.Ю.
72 Розвиток сфери життєзабезпечення в міських агломераціях: інноваційно-інвестиційні аспекти Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.
73 Ефективність застосування логістичних інформаційних систем у сфері туризму Микуланинець С.І., Проскура В.Ф.
74 Фінансове забезпечення розвитку лісоресурсного потенціалу Закарпатської області Михальчинець Г.Т.
75 Розвиток інфраструктури еко- і геотуризму в Карпатському регіоні за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги Передерко В.П.
76 Досвід реалізації міжрегіональних стратегій Китайської Народної Республіки Рогозян Ю.С.
77 Стан інвестиційної активності в регіонах України Сімків Л.Є.
78 Інфраструктура як фактор підвищення конкурентоспроможності регіональних продовольчих комплексів Ужва А.М.
79 Особливості формування політики забезпечення економічної безпеки: перспективи для України в контексті міжнародного досвіду Юрченко А.Ю.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
80 Децентралізація управління сільськими територіями та її вплив на розвиток туризму
  Ільїна М.В., Шпильовий І.М.
81 Природоохоронні території як головний елемент розвитку туристсько-рекреаційного використання
Машіка Г.В., Лендєл В.В.
82 Уроки проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в країнах Центральної і Східної Європи
Попов А.С.
83 Механізм реалізації засад екологічного менеджменту на промислових підприємствах
Тараєвська Л.С.
84 Аналіз сучасного стану водовідведення та водозабезпечення сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів Штогрин Г.C.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
85 Тенденції фінансування системи охорони здоров'я: світовий досвід та уроки для України
Бабенко В.А.
86 Результативність функціонування ринків праці: багаторівневий вимір Василенко В.М., Дружиніна В.В.
87 Співвідношення розподільчої і накопичувальної складових системи державного пенсійного забезпечення Жадан О.В., Гончаренко М.В.
88 Нові віхи розвитку українського рекламного ринку Росола У.В.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
89 Проблемні питання фінансового стану недержавних пенсійних фондів: досвід зарубіжних країн та України
Александрова Г.М.
90 Оцінка фінансових ресурсів страховика як ключовий елемент страхового менеджменту
Борисюк О.В.
91 Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика Галущак В.В.
92 Проблеми фінансового забезпечення аграрного сектору Горин В.П., Варемчук І.В.
93 Чинники формування власного капіталу банків України Гребенщікова Т.C., Онищенко Ю.І.
94 Оцінка ефективності фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області) Грубляк О.М.
95 Програма захисту вкладів кредитних спілок Добровольська О.В.
96 Інвестиційна привабливість України Дудчик О.Ю., Пашикян І.С., Соловйова А.Г.
97 Аналітичне забезпечення моніторингу фінансового стану вищого навчального закладу Клименко С.О., Мікрюкова Л.В.
98 Сільськогосподарське страхування як фактор підвищення фінансового потенціалу агроформувань Корнійчук Г.В.
99 Теоретико-методичні засади реструктуризації підприємств Лаврик В.В.
100 Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток регіону Ливдар М.В.
101 Фінансово-кредитні ризики банківських установ та особливості їх страхування в Україні Літвін Я.А.
102 Страховий захист аграрних ризиків Непочатенко О.О., Юдін В.К.
103 Бюджетна політика України: теоретичний та практичний аспекти Петричко М.М., Басара М.М.
104 Адміністративний аспект регіонального розвитку венчурного інвестування Поліщук О.А., Поліщук О.Т.
105 Реформування інституту місцевих податків і зборів у контексті підвищення надходжень місцевих бюджетів Простебі Л.І.
106 Кредитування фізичних осіб та його особливості в Україні Просяник І.В.
107 Напрями удосконалення системи формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних банків Рац О.М., Тороєва В.О.
108 Удосконалення підходів до оптимізації і прогнозування статей балансу Селезень О.М.
109 Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації Слободянюк Н.О., Коніна М.О.
110 Методичні підходи до інтегральної оцінки конкурентоспроможності комерційного банку Соцька Ю.І.
111 Леверидж-лізинг як механізм довгострокового фінансування інвестиційних потреб підприємств Татарінов В.В., Гноєвий В.Г.
112 Напрями ефективного використання та стимулювання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності Турченяк О.В.
113 Структура та складові елементи системи фінансово-економічної безпеки банківських установ Шпильовий Б.В.
114 Регулююча роль податкових пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб Штефан Л.Б., Ткач Д.О.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
115 Фактори необхідності організації та проведення аудиту на підприємствах України Беренда Н.І., Ялигіна М.С.
116 Бюджетування витрат на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції Бондар Т.Л.
117 Методичні засади формування облікової політики в частині корпоративних прав учасників акціонерного товариства Брадул О.М., Шепелюк В.А.
118 Класифікація державного аудиту Будник Л.А., Голяш І.Д.
119 Вдосконалення обліку виробничих витрат сільськогосподарського підприємства та особливості податкової звітності Букало Н.А., Данилюк Н.В.
120 Корпоративна соціальна звітність як домінанта інформаційного забезпечення управління підприємством Гільорме Т.В., Шачаніна Ю.К.
121 Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження Гриценко О.І.
122 Сутність та особливості кредитних операцій суб’єктів господарювання Дзюба О.М.
123 Проблема адміністрування податку на додану вартість на сучасному етапі Дугар Т.Є.
124 Розвиток інструментарію для реалізації прогностичної функції стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами Єршова Н.Ю.
125 Ключові зміни в реформуванні податкової системи України: реалії та перспективи Круковська О.В.
126 Трансформація податкової системи України Молодецька О.М., Буркова Л.А., Семеняка Т.В.
127 Особливості обліку торговельних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у фінансовій звітності Новицька Ю.В., Букало Н.А.
128 Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами Разборська О.О., Даценко Г.В., Ксьоншка А.В.
129 Вартість корпорацій як об’єкт бухгалтерського обліку Рябініна В.В.
130 Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності Семчук І.В., Мазур В.Г.
131 Ключові питання обліку і оподаткування земельних ділянок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Скрипник С.В.
132 Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції рослинництва Собченко А.М.
133 Формування системи поточного виробничого обліку відходів на підприємствах із виробництва металопластикових конструкцій Тимрієнко І.Ю., Дімнич А.М., Пашкова М.С.
134 Бюджетне планування як складова системи інтегрованого обліку Шевченко Л.Я.
135 Контроль реальної заробітної плати: податкові зміни 2016 Шевчук Л.П., Рубанська В.В., Яловенко В.О.
136 Вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження податку на нерухомість: обліковий аспект Шепель І.В.
137 Ensuring of profitability in the system for effective management of agricultural enterprise Shmatkovska T.O., Grab O.B.
138 Бухгалтерський облік в державному секторі України: особливості та перспективи Яровенко Т.С., Гузенко Ю.А., Масіч Т.О.
  СТАТИСТИКА      
139 Моніторинг як засіб ефективного управління Берідзе Т.М.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ      
140 Анализ интеллектуальных средств поддержки принятия решений в экономических задачах Минц А.Ю.