Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 7/2016
Download journal - Economy and Society, # 7/2016

 Назва статті

Повний
текст

Full-text 

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Методологічні основи ідентифікації імпульсів розвитку соціально-економічної системи
  Кононова І.В.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
2 Пріоритетність альтернативних підходів щодо розвитку автомобільної інфраструктури
  Ачкасова С.А., Федорук М.Е.
3 Інфраструктура як чинник розвитку та конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації
  Бочарова Ю.Г.
4 Україна в структурі системи міжнародної трудової міграції
  Горбачова І.В.
5 Світовий ринок чорних металів: тенденції розвитку та перспективи для України   Довгань Д.А.
6 Конкурентоспроможність транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС
  Дорофєєва Х.М.
7 Вплив коефіцієнта LCR на контроль за банківською ліквідністю   Павлюк О.О.
8 Ретроспектива методів управління побутовими відходами у практиці промислово розвинених країн   Цвєтаєва К.В.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
9 Експортний потенціал сільськогосподарської продукції України   Батракова Т.І., Басова Д.О.
10 Ресурсозабезпеченість підприємств АПК та її вплив на якість продукції
  Батракова Т.І., Кардашевська М.А., Дробілко В.В.
11 Проблеми регулювання інфляційних процесів в Україні   Батракова Т.І., Рогаченко О.С.
12 Аналітична оцінка становлення ринку землі в Україні   Воляк Л.Р.
13 Системно-компетентнісний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства
  Ільїна О.А.
14 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти
  Климчук О.В.
15 The meso-level of development network forms of cross-border cooperation
  Kovalenko S.I.
16 Роль регуляторної політики в забезпеченні накопичення та використання синтезованого капіталу регіону   Колупаєва І.В.
17 Ринок енергії в Україні: теоретичні аспекти дослідження   Курмаєв П.Ю.
18 Інноваційний аспект діяльності підприємств харчової промисловості України: аналітична оцінка
  Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т.
19 Державна підтримка зернового ринку як перспективного джерела економічного зростання   Назаренко Г.В.
20 Освітні програми державної інформаційно-консалтингової служби як основа механізму впровадження інновацій в національній економіці: досвід США для України   Недбалюк О.П.
21 Методика визначення показників ефективності виробництва зерна для забезпечення економічної безпеки підприємства   Павлова Г.Є., Приходько І.П., Костенко К.Є.
22 Проектування нового  механізму взаємодії суб’єктів інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави   Пивоварчук Л.В.
23 Прийняття рішень з формування стратегічного альянсу як інструмента підвищення ефективності водозабезпечення промислових підприємств   Попова О.Ю., Томашевська О.Ю., Попова С.О.
24 Інноваційна діяльність на овочевому ринку та її роль у забезпеченні продовольчої безпеки   Рудь В.П.
25 Органи самоорганізації населення на селі як дієвий інструмент місцевого розвитку   Самойленко Т.Г.
26 Еволюція розвитку земельно-майнових відносин в Україні   Сидорченко Т.Ф.
27 Аналіз особливостей та розвитку туристичного ринку України   Січка І.І.
28 Сучасні аспекти прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки   Стоянець Н.В.
29 Державна підтримка інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад   Яровий В.Д.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
30 Аналіз суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємства
  Азарова Т.В.
31 Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств   Андрющенко І.Є.
32 Економічна безпека підприємства: фактори впливу та шляхи забезпечення   Барташевська Ю.М.
33 Інноваційний менеджмент в Україні як складова частина загальної системи управління підприємством   Бердніков С.В., Скрипник Н.Є.
34 Технології управління структурною політикою підприємств в Україні на сучасному етапі   Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.
35 Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу   Білорус Т.В., Корнілова І.М., Фірсова С.Г.
36 Модель интерактивной рекламы в шоу-бизнесе   Благая В.В., Благой В.В., Пантус В.Н.
37 Управління корпоративною власністю та правами в сучасних умовах господарювання   Боковець В.В.
38 Оцінювання рівня капіталізації промислового підприємства в контексті його трудового потенціалу   Буханець В.В., Шахно А.Ю.
39 Підприємницький ризик в управлінні конкурентоспроможністю підприємства   Вишневська О.А.
40 Окремі проблеми формування конкурентоспроможного підприємництва в сільському господарстві   Гаврись О.М., Ульянченко Н.В.
41 Еволюція поглядів на управління поведінкою персоналу підприємств  готельно-ресторанного господарства   Гакова М.В.
42 Удосконалення виробничого асортименту швейного підприємства   Григоренко І.В., Дзюмак М.А.
43 Роль координаційної функції в процесі управління організацією   Громова О.Є.
44 Особливості планування під час використання інноваційних систем технологій у виробничій діяльності аграрного підприємства   Гужвенко С.М.
45 Стратегічні підходи до підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу   Давидюк Ю.В., Шокот К.М.
46 Інформаційна економіка як платформа мережизації   Данилович-Кропивницька М.Л.
47 Комунікації на ринку освітніх послуг: загальне та специфічне   Дейнега І.О., Андрощук М.С.
48 Методичний підхід до оцінки і відбору венчурних проектів промислових підприємств   Дериколенко О.М.
49 Сучасні методичні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємства   Джеджула В.В., Цвик О.Г.
50 Organizational culture and organizational excellence as the basis of perfect success of enterprises of space industry   Dzhur O.Y.
51 Організаційні аспекти формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства   Дрибас М.В.
52 Управління асортиментною політикою: оцінка ефективності методів   Євченко Ю.М.
53 Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України   Єпіфанова І.Ю., Стемблевська О.Г.
54 Перспективні форми комплексного використання вторинної сировини на підприємствах будівельного комплексу   Жусь О.М.
55 Місце контролінгу в системі управління сучасним підприємством   Замятіна Н.В.
56 Особливості формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах інформаційного суспільства   Згурська О.М.
57 Стратегічні напрями підвищення ефективності управління прибутковістю промислових підприємств   Кавтиш О.П., Трохименко М.Ю.
58 Оцінка перспектив інституалізації особистих селянських господарств   Киризюк С.В.
59 Особливості інтелектуального потенціалу підприємств сфери зв’язку та інформатизації   Князєва О.А., Шамін М.В.
60 Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств   Колодяжна І.В., Букрін М.О.
61 Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства   Кошельок Г.В., Малишко В.С.
62 Аналіз фінансової безпеки підприємств України   Кракос Ю.Б., Меняйленко І.І.
63 Сумісність і узгодження нової версії стандарту ISO 9001:2015 з міжнародними стандартами щодо систем менеджменту якості   Крикун О.О.
64 Оцінка сучасного стану розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні   Маргіта Н.О., Карпій О.П.
65 Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності в сучасних умовах   Матвієнко-Біляєва Г.Л.
66 Диверсифікація діяльності як напрям розвитку та посилення конкурентних переваг торговельного підприємства   Морщенок Т.С., Острик А.Ю.
67 Роль стратегічного управління в забезпеченні стійкого розвитку підприємств фармацевтичної промисловості   Мохонько Г.А., Хілько А.О.
68 Особливості штрихкодування продовольчих та непродовольчих товарів підприємствами торгівлі   Олійник О.С.
69 Методичні засади щодо визначення дієвості організаційної структури управління на телекомунікаційних підприємствах з урахуванням стадії життєвого циклу   Орлов В.М., Борисова Л.Є.
70 Кількісна оцінка факторів внутрішнього та зовнішнього середовища при формуванні кадрової стратегії підприємства   Письменна О.О.
71 Маркетингова складова забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників насіння соняшнику   Полторак А.С.
72 Точково-модульне навчання персоналу   Польова Н.М., Кулик Я.О.
73 Сравнение основных методов организации работ комплексной энергореконструкции зданий исторической застройки Одессы   Постернак И.М., Постернак С.А.
74 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах   Пронько Л.М.
75 Стратегічне управління інноваційною конкурентоспроможністю підприємства   Ракицька С.О.
76 Кількісне оцінювання логістичних запасів   Русановська О.А.
77 Порівняльна оцінка транспарентності корпорації «ExxonMobil» та НАК «Нафтогаз Україна» в контексті сталого розвитку   Савченко Т.Г., Бондаренко Р.Р.
78 Використання інформаційних технологій підприємствами за допомогою організаційно-економічного механізму   Сазонова С.В.
79 Формування іміджу підприємства   Семенчук Т.Б., Басараб Н.А.
80 Кооперація як стратегічний механізм дії для авіакомпаній   Середа Н.М.
81 Тенденції розвитку систем управління якістю підприємств України за рахунок впровадження світових стандартів   Сімкова Т.О., Кириченко А.І.
82 Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація   Скриль В.В.
83 Организация обеспечения процессов формирования стратегии инновационного развития корпораций машиностроения   Татаринов В.В., Гноевой В.Г., Баканов Д.
84 О внутренней мотивации персонала в контексте обеспечения устойчивого развития организаций   Ткаченко Н.Э.
85 Соціально-економічні засади формування успішного бізнесу   Ткачук О.М.
86 Специфіка управління вищими навчальними закладами мистецької освіти   Фейчер О.О.
87 Стратегічні аспекти діяльності підприємства   Фурса Т.П.
88 Сучасні наукові підходи до імперативів розвитку підприємств   Шевчук О.А.
89 Загрози кадрової безпеки підприємства   Шира Т.Б.
90 Особливості оптимізації системи управління логістичними бізнес-процесами на промислових підприємствах   Шишкін В.О., Решетньова А.В.
91 Процес прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності на прикладі ТОВ «Ласуня»   Юдович А.С., Дєліні М.М.
92 Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості   Юринець З.В., Круглякова В.В.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
93

Оцінка бюджетного забезпечення розвитку регіонів України

  Вахович І.М., Купира М.І.
94

Визначення та характеристика факторів впливу на інноваційно-інвестиційну активність регіональної економіки

  Зубков Р.С.
95

Аналіз українських шкіл соціально-економічного розвитку регіонів

  Козирєва О.В.
96

Потенціал розвитку підприємництва та бізнесу в регіонах України

  Проданова Л.В.
97

Оцінка стану економічної безпеки та зайнятості населення Закарпатської області в умовах євроінтеграційних процесів

  Проскура В.Ф., Максютова О.В., Максютова-Грешкулич Д.В.
98

Функції та ключові напрями управління регіональним ринком праці

  Рубежанська В.О.
99

State incentive mechanism for strategic regional goal-setting

  Saienko O.O.
100

Теоретичні засади формування стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади

  Саєнко П.О.
101

Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу Вінницької області

  Самборська О.Ю.
102

Ways of equalization of economic capacity of territorial communities

  Stehnei M.I., Lintur I.V.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
103 Стан використання земель сільськогосподарського призначення Львівської області   Крохтяк О.В.
104 Оцінка якості системи адміністрування землекористування в Україні   Курильців Р.М.
105 Досвід країн Європейського союзу в сфері безпечного поводження з твердими побутовими відходами   Навроцький Р.Л.
106 Інноваційна політика в енергетичному секторі: досвід України і Польщі   Салашенко Т.І., Шпілєвський О.В.
107 Методичні підходи до оцінки рівня екологічно безпечного природокористування   Федина К.М.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
108 Adaptive processes of internal migration in terms of transformation of regional labor markets
  Bachynska M.V.
109 Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність   Біль М.М.
110 Соціальні стандарти України: стан та перспективи змін   Іличок Б.І.
111 Управління фінансуванням навчальних закладів середньої освіти та їх інноваційний розвиток   Клименко С.О.
112 Особливості ефективності саморегуляції у здійсненні та реалізації соціальної політики в країні   Коваль Н.О.
113 Поняття соціально-економічної безпеки підприємства   Коленда Н.В.
114 Державна політика зайнятості в Україні: необхідність перезавантаження    Маршавін Ю.М.
115 Демографічна ситуація та зайнятість населення України   Савченко С.М., Костянчук К.В.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
116 Foreign Direct Investment and Economic Growth: Literature Review on the UAE Example
  Abdulla Alrashdi
117 Особливості становлення та розвитку грошової системи в перехідній економіці   Батракова Т.І., Григор’єва О.М.
118 Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні   Батракова Т.І., Грінченко А.Ю.
119 Інтеграція України у світовий ринок капіталу: проблеми та перспективи   Батракова Т.І., Пікалова А.М.
120 Кредитування агропромислового комплексу України: проблеми і перспективи   Батракова Т.І., Романюта К.А., Сідельнікова С.О.
121 Інфраструктурне забезпечення нематеріальних прав акціонерів   Васильєв О.В., Німкович А.І.
122 Проблеми і перспективи розвитку банківського нагляду в Україні   Гладинець Н.Ю., Густей М.М.
123 Шляхи вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємства   Гуменюк М.М., Перебиківська Т.І.
124 Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб   Діброва О.Л.
125 Особливості функціонування бюджетних установ у системі державних фінансів   Дяченко К.С.
126 Теоретико-методологічні основи формування трансакційних витрат на фінансовому ринку   Кондрацька Н.М.
127 Управління кредитним ризиком банку   Костюк В.А., Тінюков С.В.
128 Сучасний стан банківської системи України   Ксьондз С.М., Степанишена А.П.
129 Аналіз індикаторів кредитних циклів у банківській системі України   Кузнєцова Л.В., Кретов Д.Ю.
130 Influence of state policy on a financial system of the country   Lytvynenko O.D.
131 Оцінка фінансової стійкості банківської системи на основі індикаторів та економічних нормативів НБУ   Лінтур І.В., Кочік Т.В.
132 Методичні засади оцінки стійкості та ефективності формування місцевих бюджетів   Манюк Н.А., Юрій Е.О.
133 Вплив системи міжбюджетних відносин на бюджетний потенціал регіону   Мельник Л.М., Дума В.Л.
134 Проблеми запровадження інфляційного таргетування в Україні   Овдієнко В.М., Батракова Т.І.
135 Етапи трансформації банківської системи України   Онищенко Ю.І., Борисевич В.С.
136 Ризики в системі комунального кредитування України та напрямки їх мінімізації   Пальоха О.В.
137 Підходи до оцінки впливу фіскального регулювання на ринки різного типу   Петраков Я.В.
138 Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки рівня банківського ризику   Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.
139 Аналіз страхового ринку України   Романовська Ю.А.
140 Особливості стратегічного планування в умовах бюджетної децентралізації   Савчук С.В.
141 Проблеми та перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування за напрямком «Онкологія»   Садовенко М.М., Арієнчук А.М.
142 Фінансові ресурси акціонерних товариств: теоретико-організаційні аспекти   Сусіденко О.В., Шиш А.О.
143 Управління кредитним ризиком, як інструмент забезпечення економічної безпеки комерційного банку   Шпильовий В.А., Андрушкевич Н.В.
144 Вплив трансфертного ціноутворення на податковий ризик банківських установ України   Ярош Ю.В., Савченко Т.Г.
145 Ринок агрострахування в Україні: стан та перспективи розвитку   Яцух О.О.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
146 Методологічні аспекти податкового аудиту: співставлення понять
  Артюх О.В.
147 Інформаційне забезпечення управління процесом реалізації на підприємстві   Бондарчук Н.В., Наливайко Л.В.
148 Використання інструменту бенчмаркінгу в аудиторській діяльності   Гевлич Л.Л., Мошура Л.О.
149 Організація внутрішнього аудиту фінансових інвестицій вітчизняного підприємства   Гевлич Л.Л., Щербіна А.О.
150 Документальне забезпечення процесу реалізації в аграрних підприємствах   Діденко А.Ю.
151 Проблемні аспекти обліку розрахунків бюджетних установ у період трансформації бухгалтерського обліку в державному секторі   Дорошенко О.О., Журавльова Т.В.
152 Сутність та аналіз власного капіталу агроформування   Заведія А.М., Стоянова-Коваль С.С.
153 Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні   Засадний Б.А.
154 Облік реалізації товарів в підприємствах торгівлі   Кащена Н.Б., Носач Н.М.
155 Оренда державної нерухомості: облік та оподаткування   Китайчук Т.Г.
156 Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємства   Ковальчук Т.М., Худик О.Б.
157 Розвиток методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників з метою удосконалення аудиту кредитних ризиків   Куліш І.С., Коренєва О.Г.
158 Управління поточними активами аграрних підприємств: стан та проблеми   Мазур Н.А., Стендер С.В.
159 Організація внутрішнього аудиту на виробничому підприємстві. Позитивні та негативні наслідки   Назаренко Т.П., Коберник І.В.
160 Організація та методика аудиту нематеріальних активів   Назаренко Т.П., Симура М.В.
161 Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості   Подмешальська Ю.В., Варварін Р.Ю.
162 Підходи до аналізу руху грошових потоків аеропорту   Полоус О.В.
163 Тлумачення економічної сутності категорії «дохід»   Попович О.В., Діденко Н.Ю.
164 Облік реалізації готової продукції в рахунок орендної плати за земельні ділянки   Скробало О.В.
165 Особливості обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств   Тредіт В.Є., Ковальова О.В.
166 Удосконалення бухгалтерського обліку розподілу та використання нерозподілених прибутків(непокритих збитків) в акціонерному товаристві   Чижевська Л.В., Сірацька А.В.
167 Теоретичні аспекти облікової політики корпорації   Юхименко-Назарук І.А., Самосей А.В.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ      
168 Хмарні технології як фактор конкурентоспроможності компанії   Гальчинський Л.Ю., Шкарабура І.М.
169 Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі прогнозного підходу   Дунська А.Р., Лавренчук Н.М.
170 Удосконалення науково-методичного підходу до оцінки маркетингової активності підприємства   Соколова Л.В., Верясова Г.М.
171 Технологія використання моделі економічної поведінки суб’єкта господарювання   Удачина К.О., Бандоріна Л.М.