Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 8/2017
Download journal - Economy and Society, # 8/2017

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Експонентний розвиток краудфандингу як інструмент активізації інноваційної діяльності
  Єлісєєва Л.В.
2 Трансформація системи фінансових стимулів у контексті коригування індивідуальної діяльністної мобільності   Золотарьова О.В.
3 Методичні підходи до класифікації податків на нерухоме майно   Матвійчук Н.М.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
4 Концептуальні підходи  до визначення сутності експортного потенціалу
  Бестужева С.В.
5 Глобалізаційний вимір сучасного світового господарства
  Боярчук А.І.
6 Корисність іноземних інвестицій   Гордієнко В.О., Шаранов Р.С.
7 Вплив тіньового сектору економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток країни в контексті євроінтеграційних процесів   Жнакіна Е.Г.
8 Аналіз торгово-економічного співробітництва Миколаївської області в аграрній сфері з країнами ЄС   Ключник А.В., Мисько С.С.
9 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва
  Ковальчук С.Я.
10 Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів   Левчук О.В.
11 Оцінка рівня лібералізації авіаційних перевезень між Україною та країнами – членами Європейського Союзу   Михальченко І.Г.
12 Управління якістю ветеринарної продукції українських підприємств під час виходу на зовнішній ринок   Могильна Л.М.
13 Valuation of intellectual property   Palchuk O.I.
14 Інформаційно-аналітичні аспекти статистики зовнішньоекономічної діяльності   Попова Ю.М., Гученко Ю.О.
15 Напрями подолання міграційної кризи в країнах ЄС і врегулювання потоків нелегальної міграції   Пробоїв О.А.
16 Механізми використання міграції людських ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку країн ЄС   П’ятковська О.Р.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
17 Фінансові інструменти підтримки молокопродуктового підкомплексу АПК: структура та перспективні напрями застосування
  Бєлосвєт О.В., Лаврова Є.С.
18 Оцінка сучасного стану відтворення основного капіталу   Васюник Т.І.
19 Парадигмальний погляд на розвиток аквакультури   Вдовенко Н.М.
20 Інформаційна безпека в готельно-ресторанному господарстві   Гоблик-Маркович Н.М., Молнар Д.І., Ільтьо Т.І.
21 Маркетинг в управлінні сільськогосподарським виробництвом   Гоменюк М.О.
22 Роль ВНЗ у формуванні соціального капіталу регіону   Грицаєнко М.І.
23 Метод стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області)   Кармінська-Бєлоброва М.В.
24 Стимулювання інноваційного розвитку в контексті реалізації структурної політики   Касьяненко В.О.
25 Вектори реформування сільськогосподарської галузі України з позицій сталого сільського розвитку   Коблянська І.І., Кутах К.М.
26 Промисловість України у глобальних ланцюгах створення вартості   Конрад Ю.В., Мельник Т.М.
27 Пріоритетні завдання розвитку морської галузі як елементу експортного потенціалу країни   Котлубай В.О.
28 Теоретичні аспекти національної економічної безпеки   Крамаренко К.М., Бойчук М.П.
29 Аналіз економічної стратегії розвитку Японії   Крисюк Л.М., Куликов Д.В., Чебанова А.І.
30 Інновації як провідний фактор розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації   Мельничук А.Б.
31 Проблеми розвитку сільських територій у контексті трансформації бюджетної підтримки   Невесенко А.В.
32 Оцінка інвестиційно-інноваційного потенціалу Львівської області   Радух Н.Б.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
33 Мотиваційні аспекти управління розвитком персоналу в контексті  оптимізації зайнятості населення країни
  Антипцева О.Ю.
34 Фінансова стратегія в системі менеджменту підприємства   Буняк Н.М., Курдельчук Р.І.
35 Реформи фінансування в галузі охорони здоров’я в пострадянських країнах: уроки для України   Бурбела А.Л.
36 Методологія розробки стратегії розвитку персоналу виробничої організації   Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.
37 Теоретичні засади антикризового управління на підприємстві агропромислового комплексу   Калініна О.М., Гірченко А.Ю.
38 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення   Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В.
39 Теоретичні основи ефективності виробництва кормів   Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В.
40 Управління дебіторською заборгованістю відповідно до етапу життєвого циклу підприємства   Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.
41 Особливості розвитку управлінського персоналу в ієрархічних організаційних системах   Гусаров О.О.
42 Особливості розвитку вітчизняного ринку екологічно чистих товарів   Данько Т.І.
43 Сутність та класифікація кадрових ризиків організацій   Дуднєва Ю.Е.
44 Деякі питання щодо впливу мораторію на становлення та розвиток ринку землі в Україні   Зигрій О.В.
45 Чинники інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі   Зянько В.В., Слободянюк О.Е.
46 Аналіз брендів маркетингових дослідних агентств   Кармазінова В.Д.
47 Особливості формування конкурентних переваг на ринках різних типів   Кононенко Г.І.
48 Удосконалення адміністративного менеджменту готелю шляхом упровадження міжнародного стандарту якості ISO 9001   Кравцов С.С.
49 Антикризове управління підприємством   Ладунка І.С., Андрюшина О.І.
50 Матричні методи стратегічного планування діяльності підприємств зв’язку   Лазоренко Л.В.
51 Інформаційне суспільство як платформа забезпечення конкурентоспроможності підприємств   Легомінова С.В.
52 Ефективна система логістики як спосіб отримання конкурентних переваг торговельних мереж   Лиса С.С.
53 Сучасний стан та основні тенденції виробництва продукції рослинництва в Україні   Ляліна Н.С.
54 Чинники та фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів підприємства   Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.
55 Теоретичні принципи логістичного обслуговування споживачів   Мельникова К.В.
56 Процес управління лояльністю: теоретичні основи та практичні аспекти   Неткова В.М.
57 Соціальне підприємництво: сутність та особливості розвитку   Никифорак В.А.
58 Система управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування з позиції управлінських рішень   Політило М.П., Гориславець П.А., Бондаренко Л.П.
59 Методичний підхід до оцінювання економічної стійкості підприємства   Пономаренко Т.В.
60 Механізми протидії рейдерству як складова формування стратегії економічної безпеки підприємства   Сабецька Т.І.
61 Сучасні аспекти підвищення прибутку підприємства за умов розвитку ринкової економіки   Савіцький А.В.
62 Управління знаннями як складова процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств   Ситник Й.С.
63 Проблеми моніторингу інвестиційних проектів промислових підприємств   Скоробогатова Н.Є.
64 Сучасні виклики та тенденції економічної безпеки телекомунікаційних підприємств   Сотниченко В.М.
65 Складові енергетичної безпеки та критерії оцінки   Тараєвська Л.С.
66 Антикризове управління фінансовим станом підприємств пивоварної промисловості України   Трубей О.М., Кисельова І.О.
67 Роль гудвілу в управлінні вартістю вітчизняного промислового підприємства   Фаізова О.Л.
68 CRM-системи для малого бізнесу: необхідність та способи впровадження   Чазов Є.В.
69 Впровадження системи енергетичного менеджменту на основі стандарту ISO 50001 для підвищення енергетичної ефективності промислових підприємств   Шашко В.О., Трембач І.О., Трембач Б.О.
70 Оцінка конкурентоспроможності підприємства   Швед Т.В., Біла І.С.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
71

Концептуальна модель адаптивного механізму управління розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах

  Базилюк В.Б.
72

Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України

  Забарна Е.М.
73

Технологія прийняття управлінських рішень у контексті соціально-економічного розвитку регіону

  Зеленко О.О.
74

Вплив підтримки малого бізнесу на формування іміджу регіону

  Зінченко О.А.
75

Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону

  Мілашовська О.І., Грянило А.В., Удут М.М.
76

Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області

  Мовчанюк А.В.
77

Вплив міжгалузевих структурних зрушень на економіку регіонів України

  Папп В.В., Бошота Н.В.
78

Методичне забезпечення моніторингу економічної безпеки регіонів

  Фімяр С.В.
79

Регіональні особливості економічного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

  Якушева О.В.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
80 Формування та розвиток інвестиційно-інноваційного забезпечення проектування та експертної діяльності екологічного спрямування   Іщенко О.А.
81 Сучасні соціально-економічні підходи до управління лісовим господарством України   Лесюк Г.М.
82 Пріоритети національної стратегії збалансованого розвитку України   Подлевська О.М., Красовська Ю.В.
83 Еколого-економічна ефективність інструментального регулювання розвитку альтернативної енергетики   Савенко Б.В.
84 Оцінка машинобудівного комплексу Черкаського регіону в контексті екологічної безпеки   Скорик О.О.
85 Комунальна інфраструктура: техногенна безпека в нових умовах господарювання   Стасюк В.М.
86 Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі   Шарий Г.І., Тимошевський В.В.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
87 Теоретичні засади формування соціально-трудової сфери підприємства
  Аграмакова Н.В.
88 Соціальна відповідальність в системі регулювання соціально-трудових відносин   Гірман А.П.
89 Складові сучасних підходів до охорони праці, техніки безпеки, естетики й ергономіки устаткування в закладах ресторанного господарства   Головко О.М., Чорій М.В.
90 Аналіз проблеми молодіжного безробіття   Дериховська В.І.
91 Проблеми зайнятості населення регіону   Лисак В.Ю.
92 Проект закону України «Про орендне житло»: пропозиції та поправки   Литвин О.Ю.
93 Науковий потенціал ВНЗ України та результативність його використання   Лугова В.М.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
94 Сутність та перспективи впровадження портфельного (матричного) стратегічного планування діяльності комерційних банків України
  Антоненко В.М., Катранжи Л.Л.
95 Ендавмент фінансування освітньої складової інноваційної економіки в Україні   Гернего Ю.О.
96 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state   Grischuk N.V.
97 Управління оборотними активами підприємства   Дехтяр Н.А., Дейнека О.В., Черноус Т.М.
98 Проблеми та особливості формування кредитних ресурсів держави в умовах глобалізації   Дропа Я.Б.
99 Зворотна іпотека – фінансовий інструмент для осіб пенсійного віку: перспективи запровадження в Україні   Дуб А.Р.
100 Структурні диспропорції в зовнішній торгівлі України та шляхи їх подолання   Заболотна Н.Г.
101 Стрес-тестування в системі управління прибутком банків   Коваленко В.В., Терзі А.Д.
102 Попередній аналіз кредитної заявки на відповідність кредитній політиці комерційного банку   Марчук Т.С.
103 Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах   Мацедонська Н.В., Клівіденко Л.М.
104 Специфіка корпоративного управління в банках   Метлушко О.В.
105 Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення   Найденко О.Є.
106 Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи його розвитку   Овчинніков А.В.
107 Defining financial potential   Ostapenko V.M.
108 Типологізація банків України за рівнем ризикованості кредитної діяльності   Остапенко В.М., Купчіна О.В.
109 Бюджетна політика стимулювання розвитку гірських територій в умовах децентралізації   Пітюлич М.М.
110 Передумови забезпечення конкурентоспроможності банків України   Радова Н.В.
111 Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній   Рекуненко І.І., Чорна С.В.
112 Проблеми в розвитку бізнес-планування банків України   Сергєєва О.С.
113 Особенности функционирования банков развития   Стойка В.С.
114 Інноваційні підходи до банківського кредитування населення   Стрільчук Ю.І.
115 Вдосконалення підходу до ідентифікації ризикових платників податків   Сушкова О.Є.
116 Послідовність оцінки фінансового стану боржників – юридичних осіб   Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.
117 Характеристика моделей фінансових систем за різними ознаками кластеризації   Чуй І.Р., Банюк Е.С.
118 Державний борг України: механізм управління та обслуговування   Шелест О.Л.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
119 Сучасні підходи до сутності доходів і видатків бюджетних установ
  Бондаренко Н.М., Гузенко Ю.А.
120 Аналітичне обґрунтування створення зворотної вертикальної інтеграції підприємств АПК   Волкова Н.А., Коляда А.Л.
121 Доходи персоналу підприємства в контексті обліково-економічного змісту   Гайдучок Т.С., Киян А.В.
122 Ocoбливocті здійcнення тa дoкументувaння oпеpaцій з дaвaльницькoю cиpoвинoю між pезидентaми Укpaїни   Гриліцька А.В., Березова І.О.
123 Організація обліку та аудиту основних засобів   Гуцаленко Л.В., Гловюк А.С., Ковальчук І.В.
124 Гудвіл під час придбання: методи розрахунку і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності   Єремян О.М., Бойко Л.І.
125 Консолідована фінансова звітність: основні аспекти   Івченко Л.В., Федорченко О.Є.
126 Особливості обліку оплати праці в сучасних умовах та шляхи його вдосконалення   Каткова Н.В., Маслова К.В.
127 Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору   Кемарська Л.Г.
128 Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит   Князь С.В., Залуцький В.П., Яворська Н.П.
129 Сутність поняття «облікова політика» та методичні підходи до його формування в умовах підприємства   Король Г.О., Ізвєкова І.М., Ясногор О.О.
130 Проблеми і перспективи розвитку управлінського обліку на підприємствах   Малахова А.В., Мартиненко О.В., Мартиненко А.О.
131 Особливості визначення строку експлуатації основних засобів у бухгалтерському обліку   Подмешальська Ю.В., Варваріна Ю.О.
132 До питання про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві   Романова О.В., Калюжний Г.О.
133 Аграрна розписка та вексельна форма як альтернативні джерела кредитування аграрних підприємств   Стендер С.В.
134 Розвиток концепції інтегрованого обліку на основі інституційного підходу та бенчмаркингу   Шевченко Л.Я.
135 Актуальні питання аудиту грошових коштів на рахунках в банку   Шендригоренко М.Т.
136 Особливості оподаткування корпоративних прав   Шепелюк В.А.
137 The problematic aspects of fixed assets accounting in the public sector and in budgetary institutions   Shmatkovska T.O.
138 Облікова політика як інструмент організації управлінського обліку на підприємстві   Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.
  СТАТИСТИКА
     
139 Аналіз динаміки економічної активності населення в Україні та країнах ЄС   Пономаренко І.В.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
140 Класифікація та вимоги до спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності
  Волинець В.І.
141 Економіко-математичне моделювання фінансової стійкості підприємств методом головних компонент
  Зомчак Л.М., Нич О.В.
142 Використання економіко-математичних методів у дослідженні інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств   Матющенко С.С.