Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 9/2017
Download journal - Economy and Society, # 9/2017

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Стан інвестиційної діяльності в Україні
  Табінський В.А., Барабаш Н.М., Білодід К.В.
2 Нові уявлення про рушійні сили економічного розвитку і вимоги до компетентностей майбутніх фахівців   Коваленко М.А., Швороб Г.М.
3 Індустріальні парки як інструмент залучення інвестицій у реальний сектор економіки регіону   Марчишинець О.В., Марчишинець С.М.
4 Теоретично-емпіричні дослідження взаємодії інфляції та економічного зростання   Понедільчук Т.В.
5 Глобальні виклики XXI століття: тенденції та ризики в умовах інформаційної економіки   Тулуб О.М.
6 Фактори прогресивного соціально-економічного розвитку та місце серед них науки   Федорова Н.Є.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
7 Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та Канади
  Головаш Б.Е.
8 Міжнародна організація з міграції в Україні: аналітичний аспект   Горбачова І.В.
9 Коллаборация брендов как инструмент улучшения имиджевых и финансовых показателей деятельности предприятия   Дидченко Ю.А., Половинкина А.А., Лободзинская Т.П.
10 Зовнішня торгівля товарами України: сучасний стан та перспективи розвитку   Коляда О.В., Омельченко М.М.
11 Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи   Романенко В.А., Лебедева Л.В.
12 Регулювання сфери промисловості у ФРН   Морозов В.С.
13 Використання логістичної функції Ферхюльста як функції бажаності для нормування показників безпеки постачання природного газу
  Музиченко М.В.
14 Міжнародний досвід організації розвитку сільських територій та можливості його застосування в Україні   Недбалюк О.П.
15 Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності у зарубіжних країнах   Полятикін С.О.
16 Кордон як фактор розвитку морської інфраструктури України   Романуха О.М., Степаненко В.О.
17 Вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток   Сардак С.Е.
18 Місце України у глобальних економічних рейтингах   Сушко К.В., Чернова О.В.
19 Рушійні процеси розвитку світового фондового ринку   Федоронько Н.І., Трачук І.Я.
20 Практика використання інструментів стимулювання прямих іноземних інвестицій зарубіжними країнами   Федорчук О.С., Сторожук О.В.
21 Торговельне співробітництво України з ЄС: впровадження європейських підходів до непрямого оподаткування в Україні   Холявко К.О., Сторожук О.В.
22 Комплексна оцінка сучасного стану зовнішньоекономічної безпеки України   Чернова О.В., Попко В.М.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
23 Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України в системі національної безпеки держави
  Аванесова Н.Е.
24 Суть та чинники впливу на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів   Безтелесна Л.І., Либак І.А.
25 Формування цінових диспропорцій у продукції рослинництва під впливом інфляційних і девальваційних процесів в Україні та заходи їх подолання   Боднар О.В.
26 Соціально-економічне забезпечення розвитку господарств населення на сільських територіях   Гераймович В.Л., Гуменюк І.Л.
27 Проблемні аспекти розвитку сільського господарства   Герасимів З.М.
28 Вплив інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток регіонів   Глізнуца М.Ю.
29 Система цінностей як базис формування економічних інтересів стейкхолдерів в якості вектора економічних ефектів від їх реалізації
  Глубіш Л.Я.
30 Подолання туристичної бідності в Україні   Гнаткович О.Д.
31 Проблеми сучасного стану об’єктів інфраструктури та заходи щодо вдосконалення управління в межах регіонів   Голей Ю.М.
32 Сутність аграрного ринку як економічної категорії: діалектичне протиріччя ринку   Горлачук М.А.
33 Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва   Грицаєнко Г.І., Грицаєнко І.М.
34 Формування системи стратегічних інвестиційних пріоритетів сталого розвитку аграрної сфери Закарпатської області   Дем’ян Я.Ю.
35 Розвиток економіки України на основі концепції «магічного п’ятикутника»   Задорожнюк Н.О., Митрошак Ю.М., Моторнюк І.В.
36 Стан та перспективи розвитку експортного потенціалу ринку послуг автомобільного транспорту   Замлинський В.А., Коваль В.В., Котлубай В.О.
37 Дослідження детермінантів стратегічного розвитку галузей України   Іванова Н.С.
38 Теоретичні основи формування імперативів економічного розвитку суспільства   Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
39 Аналіз ефективності реклами в туристичній сфері   Казак О.О.
40 Вплив ментальності на економіку   Карпенко А.В., Ільїна А.С.
41 Державно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку   Клєвцєвич Н.А.
42 Використання економічних механізмів розвитку водогосподарського комплексу України в кризових умовах   Ковшун Н.Е.
43 Актуальні проблеми регулювання приватизаційних процесів у контексті удосконалення стратегії розвитку управління державними фінансами   Корнєєва Ю.В.
44 Державне регулювання інвестицій у логістичну інфраструктуру   Крикавський В.Є.
45 Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення   Крихівська Н.О., Чернишова Г.М.
46 Перспективи застосування світового досвіду щодо управління державним боргом України   Кудрицька Ж.В., Коваленко Т.В.
47 Фінансове забезпечення економічної модернізації і розвитку тваринництва аграрних підприємств   Лаврук В.В.
48 Дослідження проблем розвитку кооперації на ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні   Маслак О.М.
49 Ефективність використання виробничих ресурсів у аграрному секторі України   Мельник О.В.
50 Інформаційна безпека суспільства: концептуальний аналіз   Муравська (Якубівська) Ю.Є.
51 Суб’єкт медичної сфери: пацієнт, клієнт, споживач медичних послуг   Пасько М.І.
52 Проблеми та особливості функціонування домогосподарств в економіці України   Пікулик О.І.
53 Імпортна складова проміжного та кінцевого споживання   Пугачевська К.С.
54 Регіональні аспекти зайнятості населення в аграрній сфері   Уривкова О.В.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
55 Аналіз моделей та методів стратегічного планування на вітчизняних підприємствах
  Азарова А.О., Нестерук І.О., Присяжнюк М.В.
56 Маркетингові комунікацій торговельних мереж як фактор впливу на покупців побутової техніки та електроніки   Алданькова Г.В.
57 Формування стратегії зміцнення конкурентної позиції машинобудівних підприємств Харківського регіону   Алексєєва Т.І.
58 Роль маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств   Апарова О.В.
59 Розроблення мотиваційних механізмів – прискорення інноваційної діяльності підприємств   Боковець В.В.
60 Crowdfunding in high-tech entrepreneurship   Borovikova A.I., Shyriaieva N.V.
61 Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства на основі показників ліквідності   Власюк Н.І.
62 Шляхи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання   Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М.
63 Оптимізація методики оцінки трудового потенціалу машинобудівного підприємства   Галан О.Є.
64 Деякі питання адаптації молодих спеціалістів в організації   Гірман А.П., Терехова Д.С.
65 Фінансовий складник як основна функціональна ознака оцінки конкурентоспроможності підприємств   Гончаренко М.Л., Худенко М.В.
66 Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду   Грановська В.Г.
67 Ідентифікація товарів: сутність та основні товарознавчі аспекти   Данько Т.І., Яворська Н.П.
68 Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств   Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О.
69 Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств   Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю.
70 Характеристика світових моделей управління інфраструктурою залізничного транспорту   Ейтутіс Г.Д., Крищенко С.О., Зіць О.Є.
71 Reasons of intrapersonal conflicts in activities of the enterprise and principles of management by them   Yevtushenko N.О., Kovtun Y.О.
72 Трудові ресурси підприємства та підходи до їх оцінки   Єлець О.П., Гармаш І.О.
73 Формування стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності   Жихарєва В.В., Савельєва Т.М.
74 Енергозбереження як напрям підвищення ефективності виробничої діяльності   Запащук Л.В.
75 Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику за допомогою теорії ігор   Карамушка М.В.
76 Моделювання організаційної структури управління підприємством під час впровадження стратегії логістичного аутсорсингу   Колодка Я.В.
77 Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України   Колодяжна І.В., Борблік К.Е.
78 Marketing means to enhance the competitiveness of enterprises of light industry   Konoval V.V., Buga N.Yu., Bralatan V.P.
79 Актуалізація проблем фінансового планування на підприємстві   Корпан Н.В., Рубаха М.В.
80 Реінжиніринг бізнес-процесів як технологія антикризового управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу   Коцко Т.А., Шеховцова І.А.
81 Сутність та змістовна характеристика послуги як бази управління   Коюда В.О.
82 Аналіз практики управління охороною праці в медичній установі   Кривокульська Н.М., Крисько Ж.Л.
83 Аналіз оцінки рівня розвитку наявних об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури підприємств   Кузьменко А.В.
84 Антикризове управління в розвитку малого та середнього бізнесу   Лановська Г.І., Лях Ю.В.
85 Управління енергоефективністю металургійного підприємства   Лизунова О.М.
86 Сучасний стан та проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні   Лучко Г.Й., Лебідь Т.В., Когут І.В.
87 Краудсорсинг: сутність, види, принципи та інструменти застосування   Майстренко О.В.
88 Ресурсомісткість як головний критерій ресурсозбереження на виробництві   Міняйленко І.В., Васюта В.Б.
89 Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу України   Могилевська О.Ю., Слободяник А.М., Штанько О.І.
90 Сайт як інструмент інтернет-маркетингу   Мозгова Г.В., Бойко Ю.А.
91 Формування іміджу банківської установи   Мокляк М.В., Стороженко Ю.М., Колибельнік Ю.В.
92 Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур   Морщенок Т.С.
93 Підходи до оцінки планування маркетингової діяльності підприємства   Муштай В.А.
94 Визначення рівня стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств   Носонова Л.В.
95 Теоретичні аспекти ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства   Онокало В.Г.
96 Успішний розвиток сімейних фермерських господарств без статусу юридичної особи в українських реаліях   Осадчук І.В., Боліла С.Ю.
97 Брендинг туристичного підприємства: стратегічний аспект   Пащенко О.П.
98 Вимірювання ефективного функціонування логістики в Україні із застосуванням Logistics Performance Index   Петрик І.В., Бочко О.Ю.
99 Управління розвитком підприємств на засадах вартості: проблеми і перспективи   Пилипенко С.М.
100 Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств: специфіка та основні напрями   Плаксієнко В.Я., Ткаченко О.С.
101 Організаційно-економічні основи створення та розвитку фермерських господарств   Полятикіна Л.І.
102 Методологічні підходи до управління ризиками   Проскура В.Ф., Білак Р.Г.
103 Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій   Романуха О.М.
104 Вдосконалення фінансового планування як передумова ефективної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах   Рубаха М.В., Галайко А.М.
105 Соціально відповідальні стартапи: сутність, світові тенденції та проблеми розвитку в Україні   Руда М.В., Лагода О.Б.
106 Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства   Сердюков К.Г., Головченко Ю.В.
107 Шляхи підвищення прибутковості підприємств в умовах кризи   Сидорченко Т.Ф., Светенко Д.Г.
108 Управління витратами на персонал на основі системного підходу   Синиціна Ю.П., Дунайчук С.М., Алєксеенко І.А.
109 Основи прийняття управлінських рішень щодо розвитку підприємства   Слюсарєва Л.А.
110 Фактори загроз економічній безпеці вищих навчальних закладів   Снігир Л.П.
111 Визначення конкурентних напрямів підприємства на ринку кисломолочної продукції   Стеблюк Н.Ф., Волосова Є.Р.
112 Управління підрядниками у нафтогазовій галузі як фактор екологічної безпеки   Степанюк Г.С., Степанюк О.С.
113 Стратегія злиття та поглинання як альтернатива зростання фармацевтичних компаній у короткостроковому періоді   Страпчук С.І.
114 Особливості стратегічного управління інноваційними проектами   Строкович Г.В.
115 Причини та наслідки банкрутства вітчизняних підприємств у сучасних умовах   Сукрушева Г.О., Папуцин В.М.
116 Франчайзинг як особлива форма організації та функціонування бізнесу в Україні   Тонюк М.О.
117 Классификация стратегий формирования имиджа предприятия   Федорова В.А.
118 Конкурентоспроможність переробних підприємств агропродовольчого підкомплексу та чинники її підвищення в умовах трансформації економіки   Федорова Т.В.
119 Теоретичні основи реалізації концепції соціально-етичного маркетингу в розрізі елементів маркетинг-міксу   Цимбалюк К.А.
120 Проблеми формування системи бюджетування діяльності підприємства   Чаюн І.О., Серебринський В.Ф.
121 Кадрова політика та шляхи її покращення   Шаповал О.А.
122 Дослідження методів визначення синергетичного ефекту кластерних структур   Шпортько Г.Ю., Вишневська М.К.
123 Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: методичні засади   Штангрет А.М., Стеців Л.П.
124 Типи економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі   Шуміло О.С.
125 Особливості використання АВС-аналізу під час дослідження інтерфейсного (ринкового) складника економічної безпеки сільськогосподарських підприємств   Шумкова О.В., Шумкова В.І.
126 Визначення категорії «власний капітал підприємства»   Щербань О.Д., Струкова М.О.
127 Сутність поняття маркетингового менеджменту в науковому дискурсі   Яроміч С.А., Величко Т.Г.
128 Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку товарів особливого попиту   Яшкіна О.І., Квахненко К.В.
129 Маркетингові дослідження відношення споживачів до нової продукції   Яшкіна О.І., Маковецька Д.О.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
130

Вплив інноваційної діяльності на розвиток територіальної організації господарства регіону: зарубіжний досвід

  Агій Я.Ю., Сойма С.Ю., Сокол І.І.
131

Маркетингові персонал-технології у формуванні механізму працевлаштування молоді в Україні та ЄС

  Бабенко А.Г., Цибулько А.І.
132

Ресурсне забезпечення розвитку кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону

  Гоблик В.В., Щербан Т.Д., Добош С.Ю.
133

Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України

  Дідик Н.В., Варшава О.В.
134

Оцінка інвестиційного розвитку регіону як складова методів оцінки інвестиційно-інноваційного розвитку матерії регіону

  Зубков Р.С.
135

Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада

  Коваленко Г.В., Іваненко Т.Я.
136

Формування конкурентоспроможності підприємств Південного регіону через інноваційно-логістичний розвиток експортного потенціалу

  Порудєєва Т.В., Кравченко Л.О.
137

Туризм як детермінанта розвитку сучасного міста

  Радіонова О.М.
138

Національні проекти в системі інструментів реалізації регіональної політики економічного зростання

  Сімків Л.Є.
139

Екологічний компонент у системі сталого регіонального розвитку

  Стегней М.І., Архангельська А.-М.І.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
140 Сміття – загроза екології чи багатство країни? Світовий досвід і перспективи України щодо виробництва біогазу
  Бакуліна Г.Ю.
141 Спосіб визначення точного положення об’єкта з літаючої платформи   Віват A.Й., Рій І.Ф., Бочко О.І.
142 «Зелена» економіка як базис екологічної безпеки землекористування в Україні   Галушкіна Т.П., Біньковська О.В., Серницька К.В.
143 Організація ефективного збалансованого використання землі   Гарнага О.М., Кушнір Н.Б., Ігнатюк І.З.
144 Оцінка наслідків антропогенного впливу на природу і суспільство   Зубко К.Ю.
145 Development of protected areas of Transcarpathian region as a condition of sustainable regional development   Kampov N.S., Hertsovska N.O., Mahlynets S.S.
146 Флуктуації і цикли в рядах еколого-економічної динаміки   Кубатко О.В.
147 Інноваційні форми ведення бізнесу в Україні на основі використання елементів екологістики   Кустріч Л.О., Петренко Н.О.
148 Формування системи показників оцінки екологічного потенціалу виробничого підприємства   Малюк О.С.
149 Оцінка енергоефективності як основа побудови енергонезалежної стратегії   Павлик А.В.
150 Аналіз фінансово-господарських показників лісового господарства регіону   Ткачів С.М., Никитюк П.А.
151 Вдосконалення законодавства у сфері ведення державної реєстрації прав на земельну та іншу нерухомість в Україні   Ясінецька І.А., Потапський Ю.В.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
152 Взаємодія поколінь у генеративній діяльності
  Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І.
153 Нерівність доходів населення України як перешкода розвитку людського капіталу   Волошина С.В., Скубіліна А.В., Чеботаренко А.М.
154 Аналіз еволюційних етапів модернізації національної системи вищої освіти   Дериховська В.І.
155 Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в регіоні   Замора О.І.
156 Освітні імперативи під час підготовки компетентного фахівця   Іпполітова І.Я., Селезньова Г.О.
157 Великі міста України в індустріальну епоху   Меліхова Т.Л.
158 Тенденції розвитку людського капіталу України в контексті відповідності критеріям конвергенції ЄС   Полоус О.В.
159 Соціалізація сучасної системи державного та корпоративного менеджменту   Приятельчук О.А.
160 Веб-ресурс підприємства як інструмент ідентифікації соціальної відповідальності   Смачило В.В.
161 Особливості організації, контролю та нормування праці в умовах ринкової економіки   Уманська В.Г., Школьна Д.Р.
162 Людський капітал як економічний, культурний і соціальний феномен   Фонарьова Т.А.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
163 Стан та перспективи взаємовідносин України та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
  Аврамчук Л.А., Сухий О.В.
164 Узагальнення теоретико-методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємства   Алексєєнко І.І., Гресь М.С.
165 Аналіз вітчизняного страхового ринку   Бессонова А.В., Бессонова С.І.
166 Зарубіжний досвід управління податковим боргом та його адаптація в Україні   Волощук Р.Є.
167 Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовими ресурсами підприємства   Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А.
168 Місцеве оподаткування в сучасних економічних умовах   Грапко Н.В., Жаворонок А.В.
169 Допомога для порятунку і реструктуризації підприємств у скрутному становищі: умови та ризики надання в ЄС і можливості використання в Україні   Гринчишин Я.М.
170 Організація фінансового обліку в банках   Ковалевич Д.А.
171 Підходи до оцінки імперативів фінансової безпеки держави   Ковальчук М.В., Івашина О.Ф.
172 Вплив бюджетних видатків на темпи соціально-економічного розвитку України   Коляда Т.А.
173 Єврооблігації як інструменти ринку капіталу   Ливдар М.В., Панюш Л.Ф.
174 Особливості обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів в Україні   Ляхович О.О., Антонюк О.Ю.
175 Науковий підхід до фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні   Михайленко С.В., Зубріліна В.В.
176 Моніторинг дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації   Простебі Л.І.
177 Доходи місцевих бюджетів як основа фінансового забезпечення місцевих органів влади   Рошило В.І.
178 Визначальні характеристики корпоративних облігацій як об’єкта інвестування   Руденко В.В.
179 Управління вітчизняними корпораціями: сучасний стан та перспективи   Савастєєва О.М., Костюк Д.С.
180 Генеза ринку корпоративних цінних паперів України   Стабіас С.М.
181 Фінансова стійкість місцевих бюджетів як фактор впливу на інвестиційну привабливість регіону   Стегней М.І., Лiнтур I.В.
182 Дослідження монетарної політики Європейського центрального банку у контексті глобальних фінансових змін: уроки для України   Стечишин Т.Б., Руда О.Я.
183 Особливості організації ринку державних цінних паперів Італії   Тімошенко Н.М.
184 Оцінювання ефективності фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства   Третяк Н.М., Нагайчук Н.Г.
185 The value based controlling – the innovative way of improvement of the management decisions effectiveness   Chepka V.V.
186 Аналіз взаємодії банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України   Чопляк І.А.
187 VaR як основний метод розрахунку величини інтегрального фінансового ризику банківських установ   Швець Н.Р., Юшкалюк А.А.
188 Проблеми формування універсальної системи оцінювання фінансової безпеки банку та банківської системи   Штефан Л.Б., Ільніцька Н.П.
189 Особливості організації рейдерських захоплень підприємств в Україні   Яструбецька Л.С.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
190 Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах та напрями їх вирішення
  Гаркуша С.А.
191 Облік формування фінансових результатів та використання прибутку: проблеми та шляхи їх вирішення   Жидєєва Л.І., Пінаєва К.О.
192 Облік виплат працівникам: проблеми теорії та практика використання ПСБО 26 та МСБО 19   Жидєєва Л.І., Стародуб І.В.
193 Облік основних засобів на етапі реалізації реальних (капітальних) інвестицій   Зінкевич О.В.
194 Особливості обліку експорту товарів   Карпенко Н.Г.
195 Аналіз витрат машинобудівних підприємств на основі методу стандарт-кост   Коба О.В., Миронова Ю.Ю.
196 Види бухгалтерського обліку: узгодження та порівнянність   Колісник О.П., Коваленко Н.С.
197 Формування елементів облікової політики щодо основних засобів   Колісник О.П., Поліщук М.С.
198 Проблеми ідентифікації та обліку товарних втрат   Копчикова І.В.
199 Історія розвитку гудвілу як облікової категорії та основні підходи до його визначення   Кучер С.В., Захаров Д.М.
200 Організація бухгалтерського обліку розрахунків із дебіторами   Левченко З.М.
201 Сучасна валютна позиція комерційного банку та її особливості в Україні   Материнська О.А., Ковальчук І.В., Гловюк А.С.
202 Особливості оподаткування заробітної плати у системі бухгалтерського обліку   Подмешальська Ю.В., Курбатова В.О.
203 Сучасні підходи до визначення сутності категорії «витрати»   Родіна О.В.
204 Актуальні проблеми зближення фінансового, управлінського та податкового обліку   Романова О.В., Казеян Н.К.
205     Сахаров П.О.
206 Облікова політика – джерело формування інформації для менеджменту   Сисоєва І.М., Пилявець В.М.
207 Особливості відображення в обліку витрат на користування послугами таксі під час відрядження   Славкова О.П., Баранік О.О.
208 Особливості екологічного аудиту об’єктів природоохоронного призначення підприємств на етапі виробничого циклу   Тимрієнко І.Ю., Большанек Н.М., Сидорук І.М.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
209 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації
  Ковальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О.
210 Основні шляхи підвищення дієвості механізму інфляційного регулювання в Україні   Кудрицька Ж.В., Олех О.І.
211 Нейромаркетинг: биология экономики   Бородин М.А., Серая В.В.
212 Використання пробіт-регресії під час оцінки ризиків інвестиційного портфелю   Юрченко М.Є.
213 Моделювання ціноутворення конвертованої облігації   Янішевський В.С.
214 Економіко-математичні властивості виробничої функції Леонтьєва і лінійної функції   Янковий В.О.