ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Лінтур І.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів
Мукачівського державного університету

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню поняття «бюджет», «бюджетування» та «бюджет банку», їхньому значенню у системі управління банківських установ. Також приділено увагу інструментам управління бюджетування у банках. Виокремлено значні переваги та недоліки використання бюджетування у банках.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, бюджетування в банку, фінансовий менеджмент, планування.

Линтур И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Статья посвящена теоретическому обоснованию понятия «бюджет», «бюджетирование» и «бюджет банка», их значению в системе управления банковских учреждений. Также уделено внимание инструментам управления бюджетирования в банках. Выделены значительные преимущества и недостатки использования бюджетирования в банках.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, бюджетирование в банке, финансовый менеджмент, планирование.

Lintur I.V. THEORETICAL ASPECTS OF BANKING INSTITUTIONS IN THE BUDGETING SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT
The article is devoted to theoretical substantiation of the concept of «budget», «budgeting» and «budget bank», their importance in the management of banking institutions. Also paid attention management tools budgeting in banks. Thesis there is determined significant advantages and disadvantages of budgeting in banks.
Keywords: budget, budgeting, budgeting bank, financial management, planning.

Завантажити статтю (pdf)