ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Підопригора Л.А.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

У статті розглядається проблема оптимізації ролі державного сектора економіки України як умови економічної безпеки.  Актуалізується необхідність зростання ролі держави в економіці у цілому та ролі державного сектора  зокрема в сучасних умовах зовнішньої військової агресії в Україні, що зумовлено нагальною необхідністю швидкого досягнення таких цілей, як економічне зростання та безпека й оборона країни.
Ключові слова: державний сектор економіки, економічна безпека, економічне зростання, державні інвестиції, інновації.

Подопригора Л.А. ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматривается проблема оптимизации роли государственного сектора экономики Украины как условие экономической безопасности. Актуализируется необходимость роста роли государства в экономике в целом и роли государственного сектора в частности в современных условиях внешней военной агрессии в Украине, что обусловлено насущной необходимостью быстрого достижения таких целей, как экономический рост, безопасность и оборона страны.
Ключевые слова: государственный сектор экономики, экономическая безопасность, экономический рост, государственные инвестиции, инновации.

Pidopryhora L.A. THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE ROLE OF THE PUBLIC SECTOR IN UKRAINE AS A CONDITION
FOR ECONOMIC SECURITY

The problem of optimizing the role of the public sector as a condition for Ukraine economic security. Actualized the need to increase the state's role in the economy in general and the role of the public sector, particularly in the current conditions of foreign military aggression in Ukraine, due to the urgent need to quickly achieve such goals as economic growth and security and defense.
Keywords: public sector, economic security, economic growth, public investment, innovation.

Завантажити статтю (pdf)