МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Лисенко В.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Тереняк Л.В.
кандидат наук з державного управління,
в. о. доцента кафедри менеджменту організацій
Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

У статті досліджено та узагальнено механізми, напрями та інструменти управління змінами в системі стратегічного планування. Виявлено, що інтенсивність змін визначає можливість адаптації соціально-економічної системи території, структура і функціональний характер якої починають змінюватися відповідно до економічної динаміки.
Ключові слова: управління змінами, стратегічне планування, ризик, невизначеність, хеджування.

Лысенко В.В., Тереняк Л.В. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В статье исследованы и обобщены механизмы, направления и инструменты управления изменениями в системе стратегического планирования. Выявлено, что интенсивность изменений определяет возможность адаптации социально-экономической системы территории, структура и функциональный характер которой начинают меняться в соответствии с экономической динамикой.
Ключевые слова: управление изменениями, стратегическое планирование, риск, неопределенность, хеджирование.

Lysenko V.V. Terenyak L.V. PLACE AND IMPORTANCE OF CHANGE MANAGEMENT
IN THE STRATEGIC PLANNING

This article explores and summarizes the mechanisms, trends and tools change management in the strategic planning. Found that the intensity changes determine the possibility of adapting the socio-economic system of the territory, structure and functional nature of which is beginning to change, according to the economic dynamics.
Keywords: change management, strategic planning, risk, uncertainty and hedging.

Завантажити статтю (pdf)