КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ
ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ

Руснак Л.Р.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економічної кібернетики
та міжнародних економічних відносин
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Проведений у статті аналіз дає змогу знайти науково обґрунтовані підходи до визначення політики формування механізму протидії кримінальним явищам у сфері економіки в частині мінімізації шахрайських явищ і мінімізації цих загроз економічній безпеці. Для цього необхідно вирішити низку питань методологічного порядку, від чого залежить розв’язання як тактичних завдань національної економічної політики, так і принципових завдань стратегічного напряму, що стосуються розроблення основ розглянутого механізму протидії.
Ключові слова: фінансове шахрайство, економічна безпека, фінансова система, тіньова економіка, макроекономіка.

Руснак Л.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ
Проведенный в статье анализ позволяет найти научно обоснованные подходы к определению политики формирования механизма противодействия криминальным явлениям в сфере экономики в части минимизации мошеннических явлений и минимизации этих угроз экономической безопасности. Для этого необходимо решить ряд вопросов методологического порядка, от чего зависит как решение тактических задач национальной экономической политики, так и принципиальных задач стратегического направления, касающиеся разработки основ рассматриваемого механизма противодействия.
Ключевые слова: финансовое мошенничество, экономическая безопасность, финансовая система, теневая экономика, макроэкономика.

Rusnak L.R. CONCEPTUAL FRAMEWORK DEVELOPMENT TARGET PROGRAM FOR
COMBATING FINANCIAL FRAUD

The analysis carried out in this article allows us to find scientifically grounded approaches to the definition of a policy for the formation of a mechanism for counteracting criminal phenomena in the sphere of the economy in terms of minimizing fraudulent phenomena and minimizing these threats to economic security. To do this, it is necessary to resolve a number of issues of methodological order, on which the solution of the tactical tasks of the national economic policy depends, as well as the strategic tasks of the strategic direction concerning
Keywords: financial fraud, economic security, financial system, theshadow economy, macroeconomics.

Завантажити статтю (pdf)