ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ: МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Водяник М.О.
асистент кафедри маркетингу та менеджменту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена питанню оцінки політики маркетингових комунікацій. Проаналізовано роль оцінки ефективності маркетингових комунікацій підприємства. Досліджено механізм проведення оцінки системи маркетингових комунікацій підприємств із використанням методу аналізу ієрархій.
Ключові слова: маркетингові комунікації, оцінка маркетингової політики комунікацій, засоби просування, метод аналізу ієрархій, маркетинг.

Водяник М.А. ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММУНИКАЦИЙ:
МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Статья посвящена вопросу оценки политики маркетинговых коммуникаций. Проанализирована роль оценки эффективности маркетинговых коммуникаций предприятия. Исследован механизм проведения оценки системы маркетинговых коммуникаций предприятий с использованием метода анализа иерархий.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, оценка маркетинговой политики коммуникаций, средства продвижения, метод анализа иерархий, маркетинг.

Vodianyk M.O. ASSESSMENT OF MARKETING POLICY OF COMMUNICATIONS:
METHOD OF THE ANALYSIS OF HIERARCHIES

Article is devoted to a question of an assessment of policy of marketing communications. The role of an assessment of efficiency of marketing communications of the enterprise is analysed. The mechanism of evaluating system of marketing communications of the enterprises with use a method of the analysis of hierarchies is investigated.
Keywords: marketing communications, assessment of marketing communications of policy, means of promoting, method of the analysis of hierarchies, marketing.

Завантажити статтю (pdf)