ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Гужвенко С.М.
старший викладач кафедри логістики
та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

У статті визначено основні задачі логістики та основні переваги застосування логістичної системи в управлінні інноваційною діяльністю підприємств. Виділено основні сучасні тенденції, які ставлять актуальність логістики у список пріоритетних завдань менеджменту. Обґрунтовано необхідність застосування логістичного підходу на сільськогосподарських підприємствах, зокрема її інтеграції на різних етапах інноваційної діяльності. Визначено та обраховано фінансово-економічні чинники вибору оптимального варіанта зберігання зерна.
Ключові слова: логістика, інновації, планування, інноваційні технологій, зерно, зберігання зерна, зерносховище, мішки-рукави, силобеги.

Гужвенко С.М. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

В статье определены основные задачи логистики и основные преимущества применения логистической системы в управлении инновационной деятельностью предприятий. Выделено основные современные тенденции, которые ставят актуальность логистики в список приоритетных заданий менеджмента. Обоснована необходимость применения логистического подхода на сельскохозяйственных предприятиях, в частности ее интеграции на разных этапах инновационной деятельности. Определены и обсчитаны финансово-экономические факторы выбора оптимального варианта хранения зерна.
Ключевые слова: логистика, инновации, планирование, инновационные технологий, зерно, хранение зерна, зернохранилище, мешки-рукава, силобеги.

Huzhvenko S.M. THE LOGISTIC SUPPORT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE ENTERPRISES
OF THE GRAIN PRODUCT COMPLEX

There were determined the main tasks of logistics and the main advantages of using a logistics system in the management of innovative activities of enterprises in the article. There were pointed out the basic modern tendencies which put the urgency of logistics in the list of priority tasks of management. There was grounded the necessity of application of the logistic approach at the agricultural enterprises, in particular its integration in different stages of innovative activity. There were defined and calculated financial and economic factors of choosing the optimal grain storage option.
Keywords: logistics, innovations, planning, innovative technologies, grain, grain storage, granary, IPESA-Silo.

Завантажити статтю (pdf)