МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ
У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Коленда Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

У статті з’ясовано сутність виробничої потужності підприємства. Запропоновано підхід до оцінки дієвості управління виробничою потужністю підприємства, який передбачає: дослідження чинників впливу на величину виробничої потужності та ефективність її використання; оцінку ефективності використання виробничих потужностей та виявлення залежностей між показниками рівня виробничої потужності і результуючими показниками діяльності підприємства та рівнем його економічної безпеки.
Ключові слова: потужність, виробнича потужність, виробнича програма, вузьке місце, операційний процес, економічна безпека.

Коленда Н.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье определена сущность производственной мощности предприятия. Предложен подход к оценке действенности управления производственной мощностью предприятия, предусматривающий: исследование факторов влияния на значение производственной мощности и эффективность ее использования; оценку эффективности использования производственных мощностей и выявление зависимостей между показателями уровня производственной мощности и результирующими показателями деятельности предприятия и уровнем его экономической безопасности.
Ключевые слова: мощность, производственная мощность, производственная программа, узкое место, операционный процесс, экономическая безопасность.

Kolenda N.V. THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF PRODUCTION CAPACITY IN THE SYSTEM OF PROVIDING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
The essence of the production capacity of enterprise are considered in the article. The approach to estimation of effectiveness of the management of production capacity is proposed. The approach includes: study factors of influence on the value of production capacity and efficiency of its use; evaluation of the effectiveness employment of industrial capacity and identify dependencies between indicators of production capacity and the resulting indicators of the company and its level of economic security.
Keywords: capacity, production capacity, production program, bottlenecks, operating process, economic security.

Завантажити статтю (pdf)