АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Палагута С.С.
аспірант кафедри менеджменту
Полтавського університету економіки і торгівлі

У статті досліджено організацію роботи зі зверненнями громадян комунальної бюджетної установи «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради. Проаналізовано динаміку загальної кількості звернень, охарактеризовано інформаційне забезпечення (VoIPTime Contact Center), яке дає змогу здійснювати обробку вхідних дзвінків, реєстрацію звернень громадян та контролювати виконання звернень по термінах.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, «Обласний контактний центр», звернення громадян, установа, сайт.

Палагута С.С. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В статье исследована организация работы с обращениями граждан коммунального бюджетного учреждения «Областной контактный центр» Полтавского областного совета. Проанализирована динамика общего количества обращений, охарактеризовано информационное обеспечение (VoIPTime Contact Center), которое позволяет осуществлять обработку входящих звонков, регистрацию обращений граждан и контролировать выполнение обращений по срокам.
Ключевые слова: информационное обеспечение, «Областной контактный центр», обращения граждан, учреждение, сайт.

Palaguta S.S. ANALYSIS OF PROVIDING INFORMATION PUBLIC ADDRESS
This article explores the organization of work with citizens municipal budget organization "The regional contact center" Poltava Regional Council. The dynamics of the total number of appeals described information provision (VoIPTime Contact Center), which allows for the processing of incoming calls, registration of citizens and control the execution of applications on terms.
Keywords: information security, «regional contact center», appeals, institution website.

Завантажити статтю (pdf)