ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Панчишин Б.О.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття містить аналіз основних підходів до побудови системи інформаційного забезпечення процесу управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Автор пропонує розвивати методологію архітектури підприємства у взаємодії з концепцією двох дзеркал для інформаційного забезпечення бізнес-процесів. Такий підхід дасть змогу сформувати фактичні показники виконання бізнес-процесів, виконати їх порівняння з адаптованими та прогнозними значеннями. Інформаційне забезпечення управлінських процесів є складником бази знань для прийняття рішення в системі управління підприємством.
Ключові слова: управління, інформаційне забезпечення, бізнес-процеси, інформаційні процеси, управлінські процеси, ІТ-архітектура, база знань, система прийняття рішення.

Панчишин Б.О. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Статья содержит анализ основных подходов к построению системы информационного обеспечения процесса управления на предприятии в современных условиях хозяйствования. Автор предлагает развивать методологию архитектуры предприятия во взаимодействии с концепцией двух зеркал для информационного обеспечения бизнес-процессов. Такой подход позволит сформировать фактические показатели выполнения бизнес-процессов, выполнить их сравнение с адаптированными и прогнозными значениями. Информационное обеспечение управленческих процессов является составной частью базы знаний для принятия решения в системе управления предприятием.
Ключевые слова: управление, информационное обеспечение, бизнес-процессы, информационные процессы, управленческие процессы, ИТ-архитектура, база знаний, система принятия решения.

Panchyshyn B.O. INFORMATION SUPPORT OF THE MANAGEMENT OF THE COMPANY
IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

The article includes analysis of the main approaches to building information system of the management of the company in current economic conditions. The author proposes to develop enterprise architecture methodology in conjunction with the concept of two mirrors for the information support of business processes. This approach allows generating of the actual indicators of business processes; performs their comparison with adapted and forecasted values. Information support management of processes is part of the knowledge base for decision-making in the management of the company.
Keywords: management, information, business processes, information processes, management processes, IT architecture, knowledge base, decision-making system.

Завантажити статтю (pdf)