ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Скубіліна А.В.
асистент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Воловик В.М.
студент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто розвиток ринку ювелірних виробів в Україні, наведено динаміку коливань цін на ювелірну сировину, означено фактори впливу на ціноутворення золота, срібла, паладію, платини. Визначені підприємства-лідери у ювелірній галузі, наведені основні негативні фактори розвитку вітчизняного ринку ювелірних товарів, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
Ключові слова: ринок ювелірних виробів, підприємства ювелірної промисловості, дорогоцінні метали, вироби з дорогоцінних металів, динаміка цін на дорогоцінні метали, фактори впливу на функціонування ринку ювелірних виробів.

Скубилина А.В., Воловик В.М. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрено развитие рынка ювелирных изделий в Украине, приведена динамика колебаний цен на ювелирное сырье, отмечены факторы влияния на ценообразование золота, серебра, палладия, платины. Определены предприятия-лидеры в ювелирной отрасли, приведены основные негативные факторы развития отечественного рынка ювелирных товаров, а также предложены пути их решения.
Ключевые слова: рынок ювелирных изделий, предприятия ювелирной промышленности, драгоценные металлы, изделия из драгоценных металлов, динамика цен на драгоценные металлы, факторы влияния на функционирование рынка ювелирных изделий.

Skubilina A.V., Volovyk V.M. ASSESSMENT OF THE JEWELRY MARKET IN UKRAINE
The article discusses the development of the jewelry market in Ukraine, given the dynamics of price fluctuations in the jewelry raw materials. Factors influencing the pricing of gold, silver, palladium, platinum are were defined. Business leaders in the jewelry industry were determined. Were in identified the main negative factors for the domestic market of jewelry products and based on what proposed solutions to the problem.
Keywords: market jewelry, jewelry industry businesses, precious metals, goods in precious metals, price movements of precious metals, factors influencing the jewelry market functioning.

Завантажити статтю (pdf)