ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РИНКУ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Трофимова Я.А.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну
Геселева Н.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена розробці шляхів реалізації конкурентних переваг для підприємств, які займаються поширенням періодичних видань на ринку друкованих ЗМІ. Проаналізовано сучасний стан підприємств, що працюють у сфері друкованих ЗМІ, для основних гравців цього ринку (ДП «Преса» та «Укрпошта») запропоновано проект створення власних торгових точок та розроблено бізнес-план в середовищі Project Expert.
Ключові слова: періодичні видання, ЗМІ, бізнес-план, конкурентоспроможність, операційний план.

Трофимова Я.А., Геселева Н.В. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Статья посвящена разработке путей реализации конкурентных преимуществ для предприятий, занимающихся распространением периодических изданий на рынке печатных СМИ. Проанализировано современное состояние предприятий, работающих в сфере печатных СМИ, для основных игроков этого рынка (ГП «Пресса» и «Укрпочта») предложен проект создания собственных торговых точек и разработан бизнес-план в среде Project Expert.
Ключевые слова: периодические издания, СМИ, бизнес-план, конкурентоспособность, операционный план.

Trofymova Y.A., Heseleva N.V. WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OPERATING
IN THE MARKET OF PRINTED MEDIA

The article is devoted to developing ways to realize competitive advantages for the companies involved in distribution of periodicals in print media market. The current state of enterprises working in the print media, for the major players in the market (SE “Pressа” and “Ukrposhta”) proposed a project to create their own outlets and a business plan among Project Expert.
Keywords: periodicals, media, business plan, competitive, operational plan.

Завантажити статтю (pdf)