ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

Фалович В.А.
кандидат економічних наук, доцент,
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя

У статті уточнено зміст поняття логістичної інфраструктури ланцюгів поставок та її складових. Встановлено збільшення інвестування у країнах із розвиненою економікою в транспортну та інформаційну складові логістичної інфраструктури. Ідентифіковано ефекти від розвитку логістичної інфраструктури на мікро- мезо- і макрорівнях національної економіки.
Ключові слова: логістична інфраструктура, інвестування, ефекти, рівні національної економіки.

Фалович В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
В статье уточнено содержание понятия логистической инфраструктуры цепей поставок и ее составляющих. Установлено увеличение инвестирования в странах с развитой экономикой в транспортную и информационную составляющие логистической инфраструктуры. Идентифицировано эффекты от развития логистической инфраструктуры на микро- мезо- и макроуровнях национальной экономики.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, инвестиции, эффекты, уровни национальной экономики.

Falovycz V.A. USAGE OF MEANS OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE SUPPLY CHAIN
The meaning of the logistic supply chain infrastructure and its components has been clarified. The increased investment in developed economies in transport and information logistics infrastructure components has been established. The effects on the development of logistics infrastructure at the micro, meso, and macro levels of the national economy have been identified.
Keywords: logistic infrastructure, investment, effects, national economy levels.

Завантажити статтю (pdf)