ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Швець Ю.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Запорізького національного університету
Григорович Л.С.
студентка економічного факультету
Запорізького національного університету

Стаття присвячена вивченню особливостей екологічного оподаткування в Україні. Визначено сутність поняття екологічного податку, проаналізовано динаміку обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, відходів, утворених на території України, та надходжень від сплати екологічного податку. Розглянуто зарубіжний досвід екологічного оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення екологічного законодавства в Україні.
Ключові слова: екологічний податок, навколишнє середовище, обсяг викидів, ресурсозберігальні технології, пільгове оподаткування.

Швец Ю.А., Григорович Л.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья посвящена изучению экологического налогообложения в Украине. Определено понятие экологического налога, проанализирована динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходов, образованных на территории Украины, и поступлений от экологического налога. Рассмотрен зарубежный опыт экологического налогообложения. Предложены пути совершенствования экологического законодательства в Украине.
Ключевые слова: экологический налог, окружающая среда, объем выбросов, ресурсосберегающие технологии, льготное налогообложение.

Shvets Yu.A., Hryhorovich L.S. ECOTAX AS THE TOOL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS
The article is devoted to the investigation of ecological taxation in Ukraine. A concept of Ecotax is defined, a dynamics of volumes of emissions of pollutants into the atmospheric air, the generated waste on the territory of Ukraine and the revenues from the environmental tax are analyzed. The foreign experience of the ecological taxation is considered. Ways for improving the environmental legislation in Ukraine are proposed.
Keyword: еcotax, environment, volume of emissions, resource-saving technologies, preferential taxation.

Завантажити статтю (pdf)