ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ

Єрмаченко В.Є.
кандидат економічних наук, професор кафедри туризму
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Дериховська В.І.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри статистики та економічного прогнозування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена дослідженню сучасних світових трендів розвитку вищої освіти. Узагальнено погляди науковців щодо трансформації системи вищої освіти під впливом світової освітньої спільноти та загальноцивілізаційних стратегічних пріоритетів розвитку. Розкрито сутність основних тенденцій модернізації вищої освіти у ХХІ столітті, підкреслено значимість процесу інтернаціоналізації вищої школи.
Ключові слова: вища освіта, світові тренди, освітній простір, розвиток вищої освіти.

Ермаченко В.Е., Дериховская В.И. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

Статья посвящена исследованию современных мировых трендов развития высшего образования. Обобщены взгляды ученых по поводу трансформации системы высшего образования под влиянием мирового образовательного сообщества и общецивилизационных стратегических приоритетов развития. Раскрыта сущность основных тенденций модернизации высшего образования в XXI веке, подчеркнута значимость процесса интернационализации высшей школы.
Ключевые слова: высшее образование, мировые тренды, образовательное пространство, развитие высшего образования.

Yermachenko V.E., Derykhovska V.I. THE PECULIARITIES OF TRANSFORMATION
OF THE WORLD SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE XXI CENTURY

The article is devoted to the study of modern world trends in the development of higher education. The views of scientists on the transformation of the system of higher education under the influence of the world educational community and general civilizational strategic development priorities are generalized. The essence of the main tendencies in the modernization of higher education in the 21st century is revealed, and the importance of the process of internationalization of higher education is emphasized.
Keywords: higher education, world trends, educational space, development of higher education.

Завантажити статтю (pdf)