СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Тарасевич Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Назлуханян С.С.
студент
Одеського національного економічного університету

У статті визначено основні тенденції та особливості розвитку банківського маркетингу в сучасних умовах. Розглянуто ключові інструменти для просування банківських послуг. Проаналізовано основні способи залучення нових клієнтів та утримання вже наявної клієнтської бази. Також висвітлено поняття «реклама» як ключовий елемент для інформування користувачів про послуги банку.
Ключові слова: банківський маркетинг, реклама, функції реклами, банківський продукт, рекламна політика, потреби клієнта.

Тарасевич Н.В., Назлуханян С.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

В статье определены основные тенденции и особенности развития банковского маркетинга в современных условиях. Рассмотрены ключевые инструменты для продвижения банковских услуг. Проанализированы основные способы привлечения новых клиентов и удержания уже существующей клиентской базы. Также освещено понятие «реклама» как ключевой элемент для информирования пользователей об услугах банка.
Ключевые слова: банковский маркетинг, реклама, функции рекламы, банковский продукт, рекламная политика, потребности клиента.

Tarasevich N.V., Nazlukhanyan S.S. MODERN TRENDS IN MARKETING IN BANKING
In the article the basic tendencies and features of development of bank marketing in modern conditions are defined. Key tools for promoting banking services are considered. The main ways of attracting new customers and retaining an existing customer base are analyzed. The concept of “advertising” is also covered, as a key element for informing users of the bank’s services.
Keywords: bank marketing, advertising, advertising functions, bank product, advertising policy, customer needs.

Завантажити статтю (pdf)