ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УКРАЇНІ

Балазюк О.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку й аудиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки

У статті розглянуто питання, пов’язані зі впровадженням і дотриманням норм професійної етики бухгалтерів та аудиторів в Україні у контексті реформування бухгалтерського обліку відповідно до норм Міжнародних стандартів фінансової звітності та світового досвіду.
Ключові слова: професійна етика, професійне судження, Міжнародна федерація бухгалтерів, Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Балазюк О.Ю. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с внедрением и соблюдением норм профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов в Украине в контексте реформирования бухгалтерского учета в соответствии с нормами международных стандартов финансовой отчетности и мирового опыта.
Ключевые слова: профессиональная этика, профессиональное суждение, Международная федерация бухгалтеров, Кодекс этики профессиональных бухгалтеров.

Вalazіuk O.U. АCCOUNTANT’S PROFESSIONAL ETHICS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING REFORM
IN UKRAINE

The article deals with issues related to the implementation and compliance with the standards of accountant’s professional ethics in Ukraine in the context of accounting reform in accordance with the standards of Іnternational Financial Reporting Standards and world experience.
Keywords: professional ethics, professional judgment, International Federation of Accountants, Code of Ethics for Professional Accountants.

Завантажити статтю (pdf)