ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Карпенко І.В.
аспірант кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено формування трансфертних цін з урахуванням особливостей підприємств торгівлі. Зокрема, розглянуто поняття «трансфертна ціна», виокремлено основні підходи до встановлення трансфертних цін, розуміння яких необхідно для формування системи обліку внутрішніх цін на підприємстві. Здійснено систематизацію методів трансфертного ціноутворення, а також розглянуто методику управління трансфертними цінами на міжнародному рівні, яка розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Ключові слова: ціноутворення, трансфертна ціна, метод трансфертної ціни, витрати, ринковий діапазон цін, ринковий діапазон рентабельності.

Карпенко И.В. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
В статье исследовано формирование трансфертных цен с учетом особенностей предприятий торговли. В частности, рассмотрено понятие «трансфертная цена», выделены основные подходы к установлению трансфертных цен, понимание которых необходимо для формирования системы учета внутренних цен на предприятии. Осуществлена систематизация методов трансфертного ценообразования, а также рассмотрена методика управления трансфертными ценами на международном уровне, которая разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ключевые слова: ценообразование, трансфертная цена, метод трансфертной цены, расходы, рыночный диапазон цен, рыночный диапазон рентабельности.

Karpenko I.V. FORMATION OF TRANSFER PRICE IN TRADE
The article explores the formation of transfer prices with the peculiarities of trade enterprises. In particular, the term "transfer price", the main approaches to setting transfer prices, the systematization methods of transfer pricing, the understanding of which is necessary for the formation of accounting system. In addition, for this article, special attention is given to international methods of managing transfer prices developed Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Keywords: pricing, transfer price, method of transfer price, cost, market range of price, market range of profitability.

Завантажити статтю (pdf)