СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ковтуненко Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
Одеського національного політехнічного університету
Боярська А.Д.
магістр
Одеського національного політехнічного університету
Заплетнюк Д.К.
магістр
Одеського національного політехнічного університету

У статті проаналізовано вітчизняні і зарубіжні організаційні підходи, а також нормативну базу України щодо бухгалтерського обліку доходів і витрат майбутніх періодів на підприємстві. Стаття розкриває сутність таких понять, як «доходи майбутніх періодів» та «витрати майбутніх періодів». Розглянуто теоретичні та методичні основи обліку та аналізу доходів і витрат майбутніх періодів, запропоновано альтернативну методику їх організації, порядку та розподілу.
Ключові слова: доходи майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів, аналіз, організація бухгалтерського обліку.

Ковтуненко Ю.В., Боярская А.Д., Заплетнюк Д.К. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализированы отечественные и зарубежные организационные подходы, а также нормативная база Украины по бухгалтерскому учету доходов и расходов будущих периодов на предприятии. Статья раскрывает сущность таких понятий, как «доходы будущих периодов» и «расходы будущих периодов». Рассмотрены теоретические и методические основы учета и анализа доходов и расходов будущих периодов, предложена альтернативная методика их организации, порядка их распределения.
Ключевые слова: доходы будущих периодов, расходы будущих периодов, анализ, организация бухгалтерского учета.

Kovtunenko Y.V., Boyarsky A.D., Zapletniuk D.К. MODERN APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INCOME
ACCOUNTING AND EXPENDITURES OF FUTURE PERIODS IN THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL
AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

The article analyzed domestic and foreign organizational approaches, and the regulatory framework of Ukraine on the accounting of incomes and expenses of future periods at the enterprise. The article reveals the essence of such concepts as “incomes of future periods” and “expenses of future periods”. Theoretical and methodical bases of the account and the analysis of incomes and charges of the future periods are considered and the alternative technique of their organization, an order of their distribution is offered.
Keywords: incomes of future periods, expenses of future periods, analysis, organization of accounting.

Завантажити статтю (pdf)