ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ:
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Фатенок-Ткачук А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Губей А.В.
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена особливостям переоцінки основних засобів на підприємстві, а також наслідкам, які можуть виникнути в результаті переоцінки. Визначено причини та необхідність проведення переоцінки. Згруповано загальні правила та вимоги для проведення переоцінки основних засобів. Сформовано інформацію про вплив переоцінки основних засобів на податковий облік підприємства.
Ключові слова: основні засоби, переоцінка основних засобів, об’єкт переоцінки, податковий облік.

Фатенок-Ткачук А.А., Губей А.В. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена особенностям переоценки основных средств на предприятие, а также последствиям, которые могут возникнуть в результате переоценки. Определены причины и необходимость проведения переоценки. Сгруппированы общие правила и требования для проведения переоценки основных средств. Сформирована информация о влиянии переоценки основных средств на налоговый учет предприятия.
Ключевые слова: основные средства, переоценка основных средств, объект основных средств, налоговый учет.

Fatenok-Tkachuk A.A, Hubey A.V. FEATURES OF REVALUATION OF MAIN ASSETS AND
THE EFFECTS OF ITS IMPLEMENTATION, PRACTICAL ASPECTS

The article is devoted to the peculiarities of the revaluation of fixed assets in the enterprise, as well as the consequences that may arise as a result of revaluation. The reasons and the need for reassessment. In the article there were grouped common rules and requirements for revaluation for fixed assets. Also, was formed the information about the impact of the revaluation of fixed assets in tax accounting company
Keywords: fixed assets, revaluation of fixed assets, object of fixed assets, tax accounting.

Завантажити статтю (pdf)