ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПЕРСОНАЛОМ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТУ
№ 5130 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» В 2017 РОЦІ


Шпатиковська Т.А.
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Кутузов М.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена актуальним питанням щодо обліку нарахування заробітної плати відповідно до змін законодавства, які відбулися з 1 січня 2017 року в Україні. Проаналізовано та обґрунтовано порядок нарахувань та утримань із заробітної плати працівників, виявлені основні переваги та недоліки, пов’язані з цим нововведенням.
Ключові слова: мінімальна заробітна плата, податкова соціальна пільга, законодавство, ЄСВ, ПДФО.

Шпатиковська Т.А., Кутузов М.Р. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАМИ ЗАКОНОПРОЕКТА № 5130 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ» В 2017 ГОДУ

В статье россмотрены актуальные вопросы по учету начисления заработной платы в соответствии с изменениями законодательства, которые произошли с 1 января 2017 года в Украине. Проанализирован и обоснован порядок начислений и удержаний из заработной платы работников, выявлены основные преимущества и недостатки, связанные с этим нововведением.
Ключевые слова: минимальная заработная плата, налоговая социальная льгота, законодательство, ЕСВ, НДФЛ.

Shpatykovska T.A., Kutuzov M.R. THE ACCOUNT BUYOUT ACCORDANCE WITH THE DRAFT LAW
№5130 "ON AMENDMENTS TO SOME LEGISLATIVE ACTS OF UKRAINE" OF 2017 YEAR

The article is devoted to topical issues concerning payroll accounting in accordance with legislative changes that have occurred since January 1, 2017 in Ukraine. Analyzed and substantiated order charges and deductions from the wages of workers identified the main advantages and disadvantages associated with this innovation.
Keywords: minimum wage, social tax benefit, legislation, Single Contribution, PIT.

Завантажити статтю (pdf)