СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Завада О.П.
кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедри інформаційних систем у менеджменті
Львівського національного університету імені Івана Франка
Мартин О.М.
кандидат економічних наук, доцент
кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

У статті виконано статистичний аналіз стану та динаміки внутрішньої торгівлі в Україні за 2010–2016 роки для кожного із її регіонів. Аналіз динаміки роздрібної торгівлі здійснено як в поточних цінах, так і з урахуванням інфляції. Виконано класифікацію регіонів України за обсягами роздрібної торгівлі на особу. Отримано аналітичну залежність обсягів внутрішньої торгівлі від величини доходів на особу. Акцентовано увагу на негативних пропорціях структури доходів населення в Україні.
Ключові слова: внутрішня торгівля, регіональна статистика, обіг роздрібної торгівлі, дохід на особу, індекс споживчих цін, динаміка і структура внутрішньої торгівлі.

Завада О.П., Мартын О.М. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье выполнен статистический анализ состояния и динамики внутренней торговли в Украине за 2010–2016 годы для каждого из ее регионов. Анализ розничной торговли осуществлен как в текущих ценах, так и с учетом инфляции. Выполнена классификация регионов Украины по объемам розничной торговли на душу населения. Получена аналитическая зависимость объемов внутренней торговли от величины доходов на душу населения. Акцентировано внимание на негативных пропорциях структуры доходов населения в Украине.
Ключевые слова: внутренняя торговля, региональная статистика, оборот розничной торговли, доход на душу населения, индекс потребительских цен, динамика и структура внутренней торговли.

Zavada O.P., Martyn O.M. STATISTICS OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT
The article made a statistical analysis of status and dynamics of domestic trade in Ukraine in 2010–2016 years for each of the regions. The analysis of the retail trade made both in current prices and in prices with regard to inflation. Classification of regions of Ukraine in terms of retail per person was made. The analytical dependence of internal trade of the income per capita was obtained. The attention was put to negative proportion in the structure of income in Ukraine.
Keywords: domestic trade, regional statistics, retail trade turnover, income per capita, consumer price index, dynamics and structure of internal trade.

Завантажити статтю (pdf)