ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Кавєріна С.Ю.
студентка
Одеського національного політехнічного університету
Башинська І.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
Одеського національного політехнічного університету

Стаття присвячена інформаційним технологіям в управлінні проектами. У статті визначено сутність понять «проект», «план», «програма», а також пояснено різницю між ними. Виявлено заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль та значення інформаційних технологій в управлінні проектами, а також виявлено основні переваги під час використання інформаційних систем управління проектами (ІСУП). Виділено відомі інформаційні системи для управління проектами, проведено огляд оцінки ефективності використання систем управління проектами в Америці.
Ключові слова: управління проектами, інформаційні технології, система управління проектами, інформаційні системи, проектний менеджмент.

Каверина С.Ю., Башинская И.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Статья посвящена информационным технологиям в управлении проектами. В статье определена сущность понятий «проект», «план», «программа», а также объяснена разница между ними. Выявлены мероприятия, через которые осуществляется управление проектами (проектный менеджмент). Исследованы роль и значение информационных технологий в управлении проектами, а также выявлены основные преимущества при использовании информационных систем управления проектами (ИСУП). Выделены известные информационные системы для управления проектами, проведен обзор оценки эффективности использования систем управления проектами в Америке.
Ключевые слова: управление проектами, информационные технологии, система управления проектами, информационные системы, проектный менеджмент.

Kavierina S.Y., Bashynska І.О. INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT
The article is devoted to information technologies in project management. In the article the essence of the concepts “project”, “plan”, “program” are defined and the difference between them is explained. Activities through which project management is carried out are revealed. Role and importance of information technology in project management are explored and the main advantages in the use of information systems for project management (PMIS) are revealed. Known information systems for project management are identified and a review of the assessment of the effectiveness of the use of project management systems in America is conducted.
Keywords: project management, information technology, project management system, information systems.

Завантажити статтю (pdf)