ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Ліштаба Л.В.
асистент кафедри соціальної медицини,
ООЗ із медичною статистикою
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Для отримання реальної картини про стан компетентності менеджерів різних рівнів необхідно постійно збирати потрібну кількість інформації та аналізувати її. Збій на будь-якому етапі означає втрати часу та втрачені можливості реалізації цілей. У статті запропоновано алгоритм застосування апарату інтервального аналізу для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення професійної компетентності менеджерів. Розглянуто завдання, пов’язані з моделюванням за умов інтервальних даних, що можуть бути вирішені за допомогою інтервального аналізу, теоретичною основою якого є інтервальні обчислення. Отримані результати показують актуальність цілеспрямованої роботи з розвитку управлінської компетентності керівників лікувально-профілактичних закладів.
Ключові слова: охорона здоров'я, компетенції, менеджмент, інформація, інтервальні моделі.

Лиштаба Л.В. ИНТЕРВАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Для получения реальной картины о состоянии компетентности менеджеров различных уровней необходимо постоянно собирать нужное количество информации и анализировать ее. Сбой на любом этапе означает потери времени и упущенные возможности реализации целей. В статье предложен алгоритм применения аппарата интервального анализа для поддержки принятия решений по обеспечению профессиональной компетентности менеджеров. Рассмотрены задачи, связанные с моделированием в условиях интервальных данных, могут быть решены с помощью интервального анализа, теоретической основой которого являются интервальные вычисления. Полученные результаты показывают актуальность целенаправленной работы по развитию управленческой компетентности руководителей лечебно-профилактических учреждений.
Ключевые слова: здравоохранение, компетенции, менеджмент, информация, интервальные модели.

Lishtaba L.V. INTERVAL MODELS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MANAGERS IN THE HEALTH SECTOR
In order to get the real picture of the state of competence of managers of different levels, one needs to constantly gather the right amount of information and to analyze it. Failure at any stage means wasted time and missed opportunities to reach one’s goals. The article offers an algorithm of application of interval analysis apparatus for decision support to ensure professional competence of managers. We have reviewed the tasks associated with modeling under the conditions of interval data can be solved by using interval analysis based on a theoretical computation interval. The results show the relevance of efforts to develop management competence in managers of health care facilities.
Keywords: health; competence; management; information; interval models.

Завантажити статтю (pdf)