ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Шарпіта В.С.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну
Іванченко Н.О.
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті проводиться аналіз ролі та місця нових інформаційно-комунікаційних технологій, особливостей їх використання у сучасній економіці України. Розглядається вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країни. Відображено проблеми ринку інформаційних технологій та шляхи їх вирішення. Виявлено основні тенденції та стратегічні орієнтири подальшого розвитку інформаційної економіки в Україні. Ринок інформаційно-комунікаційних послуг як один із важливих складників інноваційної економіки демонструє високі темпи зростання, що випереджають темпи зростання економіки загалом.
Ключові слова: сфера інформаційно-комунікаційних технологій, інформатизація суспільства, інформаційна економіка, новітні технології, комунікація.

Шарпита В.С., Иванченко Н.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье проводится анализ роли и места новых информационно-коммуникационных технологий, особенностей их использования в современной экономике Украины. Рассматривается влияние современных информационно-коммуникационных технологий на экономическое развитие страны. Отображены проблемы рынка информационных технологий и пути их решения. Выявлены основные тенденции и стратегические ориентиры дальнейшего развития информационной экономики в Украине. Рынок информационно-коммуникационных услуг как одна из важных составляющих инновационной экономики демонстрирует высокие темпы роста, опережающие темпы роста экономики в целом.
Ключевые слова: сфера информационно-коммуникационных технологий, информатизация общества, информационная экономика, новейшие технологии, коммуникация.

Sharpita V.S., Ivanchenko N.O. FEATURES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE CURRENT CONDITIONS OF UKRAINIAN ECONOMY

The article analyzes the role and place of new information and communication technologies, especially their use in modern economy of Ukraine. And also examines the influence of modern information and communication technology in economic development. The problems of the information technology market and ways to solve them are shown. The main trends and strategic guidelines for the further development of the information economy in Ukraine are revealed. The market of information and communication services as one of the important components of the innovative economy demonstrates high growth rates, outrunning the growth rates of the economy as a whole.
Keywords: information and communication technologies, information society and information economy, new technologies, communication.

Завантажити статтю (pdf)