ОФШОРНІ СХЕМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОПОДАТКУВАННІ

Максименко А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

Досліджено методи податкового планування з використанням офшорних механізмів. Конкретизовано напрями податкового планування Ірландії. Детально проаналізовано податкову стратегію, відому як «подвійний ірландський із голландським сандвіч», та ідентифіковано неоднозначні наслідки її застосування. На реальних прикладах дано оцінку ефектам, що виникають від застосування податкових преференцій в контексті податкового планування.
Ключові слова: податкове навантаження, податкова політика, податкове регулювання, офшорні схеми, офшорні механізми.

Максименко А.В. ОФФШОРНЫЕ СХЕМЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Исследованы методы налогового планирования с использованием оффшорных механизмов. Конкретизированы направления налогового планирования Ирландии. Детально проанализирована налоговая стратегия, известная как «двойной ирландский и голландский сэндвич» и идентифицированы неоднозначные последствия ее применения. На реальных примерах дана оценка эффектам, возникающим от применения налоговых преференций в контексте налогового планирования.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая политика, налоговое регулирование, оффшорные схемы, оффшорные механизмы.

Maksymenko A.V. OFFSHORE SCHEMES IN EUROPEAN TAXATION
The methods of tax planning using offshore arrangements are researched. The directions of Ireland's tax planning are specified. The tax strategy known as the "Double Irish with a Dutch sandwich" is analyzed in detail and identified ambiguous consequences of its use. The effects arising from the use of tax preferences in the context of tax planning evaluated in real-world examples.
Keywords: tax burden, tax policy, tax regulation, offshore schemes, offshore mechanisms.

Завантажити статтю (pdf)