СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Колісніченко П.Т.
кандидат економічних наук, доцент,
науковий співробітник
Уманського державного педагогічного університету

У статті проведено дослідження місця та ролі малого і середнього підприємництва, стану та тенденцій його розвитку. Проаналізовано основні структурно-функціональні індикатори розвитку МСП. Виявлено переваги створення та розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, етапи становлення, причини та гальмівні чинники функціонування підприємств МСБ.
Ключові слова: малі та середні підприємства, індикатори розвитку, переваги, етапи, причини, гальмівні чинники.

Колисниченко П.Т. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
В статье проведено исследование места и роли малого и среднего предпринимательства, состояния и тенденций его развития. Проанализированы основные структурно-функциональные индикаторы развития МСП. Выявлены преимущества создания и развития предприятий малого и среднего бизнеса, этапы становления, причины и тормозящие факторы функционирования предприятий МСБ.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, индикаторы развития, преимущества, этапы, причины, тормозящие факторы.

Kolisnichenko P.T. STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE
The article analyzes the place and role of small and medium enterprises, the state and trends of their development. The basic structural and functional indicators of SME development are analyzed. The advantages of small and medium enterprises creation and development, stages of formation, reasons and inhibitory factors of SMEs functioning are revealed.
Key words: small and medium enterprises, development indicators, advantages, stages, causes, inhibitory factors.

Завантажити статтю (pdf)