ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ У НАПРЯМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ

Юринець З.В.
доктор економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті проведено дослідження особливостей формування кластерів у ракурсі забезпечення економічних процесів. Для підвищення ефективності організації діяльності кластерів доцільна оптимізація процесів створення і використання ресурсного потенціалу. Запропоновано інформаційну модель процесу забезпечення та організації діяльності кластера в контексті системи управління виробничими ресурсами.
Ключові слова: кластер, виробничі ресурси, система, управління, потенціал.

Юринець З.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРОВ В НАПРАВЛЕНИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

В статье проведено исследование особенностей формирования кластеров в ракурсе обеспечения экономических процессов. Для повышения эффективности организации деятельности кластеров целесообразна оптимизация процессов создания и использования ресурсного потенциала. Предложена информационная модель процесса обеспечения и организации деятельности кластера в контексте системы управления производственными ресурсами.
Ключевые слова: кластер, производственные ресурсы, система, управление, потенциал.

Yurуnets Z.V. ORGANIZATION OF CLUSTER ACTIVITIES FOR PRODUCTION RESOURCES
MANAGEMENT IMPROVEMENT

Article is devoted to study of the features of the clusters formation to ensure economic processes. In order to increase the efficiency of the cluster activity organization, it is expedient to optimize the processes of resource potential creation. The information model of the process of providing and organizing the cluster activity in the context of production resources management system is proposed.
Keywords: cluster, production resources, system, management, potential.

Завантажити статтю (pdf)