DEVELOPMENT OF SOCIAL MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF ENTERPRISE ACTIVITIES

Bezugla L.S.
PhD Governance, Associate Professor,
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economics University

The main aspects of social marketing in today's business environment and the problems of using the concept of social and ethical marketing business, tendencies, and orientations of social marketing that will lead to the formation of social competitive advantage, grounded problems that raise the efficiency of social marketing are considered in the article.
Keywords: social marketing, concept of social and ethical marketing, entrepreneurial activity, social responsibility, competitiveness.

Безугла Л.С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто головні аспекти соціального маркетингу в сучасних умовах ведення бізнесу та проблематику використання концепції соціально-етичного маркетингу в підприємницькій діяльності, виявлено тенденції та орієнтири розвитку соціального маркетингу, що призведуть до формування соціальних конкурентних переваг підприємства, обґрунтовано проблеми, які сприяють підвищенню ефективності функціонування соціального маркетингу.
Ключові слова: соціальний маркетинг, концепція соціально-етичного маркетингу, підприємницька діяльність, соціальна відповідальність, конкурентоспроможність.

Безуглая Л.С. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ

В статье рассмотрены основные аспекты социального маркетинга в современных условиях ведения бизнеса и проблематику использования концепции социально-этичного маркетинга в предпринимательской деятельности, выявлены тенденции и ориентиры развития социального маркетинга, которые приведут к формированию социальных конкурентных преимуществ предприятия, обоснованно проблемы, которые способствуют повышению эффективности функционирования социального маркетинга.
Ключевые слова: социальный маркетинг, концепция социально-этичного маркетинга, предпринимательская деятельность, социальная ответственность, конкурентоспособность.

Завантажити статтю (pdf)