УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Бушовська Л.Б.
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Стаття присвячена обґрунтуванню науково-методичних підходів щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств. Доведено, що інвестиційна діяльність перебуває під впливом багатьох факторів, урахування яких під час її оцінки та прийняття обґрунтованих рішень вимагає застосування багатокритеріальних підходів.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, механізм управління, інвестиційний процес, інвестиційна стратегія.

Бушовская Л.Б. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена обоснованию научно-методических подходов к управлению инвестиционной деятельностью предприятий. Доказано, что инвестиционная деятельность находится под влиянием многих факторов, учет которых при ее оценке и принятии обоснованных решений требует применения многокритериальных подходов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, механизм управления, инвестиционный процесс, инвестиционная стратегия.

Bushovska L.B. MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to substantiation of scientific and methodical approaches to management of investment activity of enterprises. It is proved that investment activity is influenced by many factors, which in its estimation and acceptance of well-founded decisions requires consideration of multicriteria approaches
Key words: investments, investment, management mechanism, investment process, investment strategy.

Завантажити статтю (pdf)