ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОМІСТКОГО ПРОДУКТУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Дейнега І.О.
кандидат економічних наук, доцент
Рівненського державного гуманітарного університету
Дейнега О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Рівненського державного гуманітарного університету
Якубовська Н.В.
кандидат економічних наук
Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України

Проаналізовано наукомісткий продукт Національної академії аграрних наук України на предмет актуальності щодо запитів споживачів в аграрній сфері. Виявлено причини, які сповільнюють темпи використання потенціалу інновацій у сільському господарстві. Окреслено тенденції у змінах профілю типового виробника в агросфері. Конкретизовано напрями застосування сучасних засобів маркетингу для інтеграції наукомісткого продукту в наявну інфраструктуру агросфери.
Ключові слова: аграрна сфера, аграрна наука, наукомісткий продукт, маркетинг інновацій, цільовий сегмент.

Дейнега И.А., Дейнега А.В., Якубовськая Н.В. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКОЕМКОГО ПРОДУКТА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Проанализирован наукоемкий продукт Национальной академии аграрных наук Украины на предмет актуальности запросам потребителей в аграрной сфере. Выявлены причины, которые замедляют темпы использования потенциала инноваций в сельском хозяйстве. Определены тенденции в изменениях профиля типичного производителя в агросфере. Конкретизированы направления применения современных средств маркетинга для интеграции наукоемкого продукта в существующую инфраструктуру агросферы.
Ключевые слова: аграрная сфера, аграрная наука, наукоемкий продукт, маркетинг инноваций, целевой сегмент.

Deyneha I.O., Deyneha O.V., Yakubovskaya N.V. EVALUTION OF INFORMATION POTENTIAL OF SCIENTIFIC PRODUCT IN AGRARIAN SPHERE
The science product of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is analyzed for the relevance of consumers' requests in the agrarian sphere. The reasons that slow the rate of use of the potential of innovations in agriculture are revealed. Trends in changes in the profile of a typical producer in the agrosphere have been determined. The directions of application of modern means of marketing for integration of a science product into the existing infrastructure of the agrosphere are specified.
Keywords: agrarian sphere, agrarian science, science product, innovation marketing, target segment.

Завантажити статтю (pdf)