ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Деділова Т.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Токар І.І.
асистент кафедри економіки і підприємництва
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Кобизєв В.Є.
магістр з економіки підприємства
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

У статті проведено діагностику стратегічного середовища дорожньо-будівельного підприємства на основі оцінки його внутрішнього та зовнішнього складника, що дає змогу виявляти внутрішні фактори за окремими стратегічними позиціями, а зовнішні – за чинниками прямого та непрямого впливу. Окремо проведено оцінку стратегічної сили підприємства щодо його ключових факторів успіху.
Ключові слова: дорожньо-будівельні підприємства, стратегічне середовище, ключові фактори успіху, чинники, оцінка.

Дедилова Т.В., Токарь И.И., Кобызев В.Е. ДИАГНОСТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведена диагностика стратегической среды дорожно-строительного предприятия на основе оценки его внутренней и внешней составляющих, что позволяет выявлять внутренние факторы по отдельным стратегическим позициям, а внешние – по факторам прямого и косвенного воздействия. Отдельно проведена оценка стратегической силы предприятия относительно его ключевых факторов успеха.
Ключевые слова: дорожно-строительные предприятия, стратегическая среда, ключевые факторы успеха, факторы, оценка.

Dedilova T.V., Tokar I.I., Kobyziev V.E. DIAGNOSTIC OF THE STRATEGIC ENVIRONMENT ROAD CONSTRUCTION COMPANY
The article was offered a diagnostic of the strategic environment of the road construction company that was carried out on the basis of evaluation of its internal and external components. These components allow to identify internal factors by separate strategic positions, and external ones – by factors of direct and indirect influence. The strategic strength of the road construction company in relation to its key success factors was separately assessed.
Key words: road construction companies, strategic environment, key factors of success, factors, assessment.

Завантажити статтю (pdf)