РОЛЬ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Квасній Л.Г.
кандидат економічних наук, доцент
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Солтисик О.О.
кандидат економічних наук, доцент
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Федишин В.В.
аспірант
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена комплексу питань, пов’язаних із роллю мотивації трудової діяльності персоналу підприємства і стимулюванням персоналу до праці. Розкрито сутність і види мотивації праці. Проведено дослідження мотиваційного процесу. Обґрунтовано необхідність комплексного використання матеріальних і моральних стимулів у стимулюванні трудової активності працівників.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний процес, потреба, мотив, стимул, стимулювання.

Квасний Л.Г., Солтисик О.О., Федишин В.В. РОЛЬ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена комплексу вопросов, связанных с ролью мотивации трудовой деятельности персонала предприятия и стимулированием персонала к труду. Раскрыта сущность и виды мотивации труда. Проведено исследование мотивационного процесса. Обоснована необходимость комплексного использования материальных и моральных стимулов при стимулировании трудовой активности работников.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный процесс, потребность, мотив, стимул, стимулирование.

Kvasniy L.H., Soltуsіk О.O., Fedуshyn V.V. THE ROLE OF MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL
IN THE SYSTEM OF PROVIDING ENTERPRISE DEVELOPMENT

The article is devoted to a complex of issues related to the role of motivation of labor activities of the personnel of the enterprise and the promotion of personnel to work. The essence and types of motivation of work are revealed. The study of the motivational process was conducted. The necessity of the complex use of material and moral incentives during stimulation of work activity of workers is substantiated.
Key words: motivation, motivational process, needs, motives, stimulus, stimulation.

Завантажити статтю (pdf)