ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ковшова І.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри марктингу й управління бізнесом
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

У статті досліджено теоретико-методичні піходи до організації маркетингового менеджменту на підприємстві. Проаналізовано подвійність застосування терміну «організація». Сформульовано цілі та вісім основних принципів організації маркетингового менеджменту. Визначено рівні коригування цілей під час реалізації зазначеного підходу на практиці. Сформовано основні завдання маркетингового менеджменту, що реалізуються на підприємстві.
Ключові слова: маркетинговий менеджмент, підприємство, організація, цілі, принципи, завдання, організація маркетингового менеджменту.

Ковшовая И.О. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье проанализированы теоретико-методические подходы к организации маркетингового менеджмента на предприятии. Рассмотрена двойственность использования понятия «организация». Сформулированы цели и восемь основных принципов маркетингового менеджмента. Определены уровни корректирования целей во время реализации указанного подхода на практике. Сформированы основные задачи маркетингового менеджмента, реализуемые на предприятии.
Ключевые слова: маркетинговый менеджмент, предприятие, организация, цели, принципы, задачи, организация маркетингового менеджмента.

Kovshova І.О. ARRANGEMENT OF MARKETING MANAGEMENT AT COMPANIES
In the article theoretical and methodological approaches to the arrangement of marketing management at a company have been analized. The duality of using economic terms in English and Ukrainian languges has been considered. The author has formulated the goals and eight basic principles of arramging marketing management at a company. The levels of correcting goals during practical realization of the mentioned approach have been defined. The main objectives of marketing management implemented at a company have been establlished.
Key words: marketing management, company, organization, goals, principles, tasks, organization of marketing management.

Завантажити статтю (pdf)