ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ

Лановська Г.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті узагальнено науково-методичні підходи щодо тлумачення поняття «інноваційна екосистема», виокремлено складники інноваційної екосистеми, здійснено аналіз основних принципів існування інноваційних екосистем, розглянуто інноваційні екосистеми світу, а також визначено потенціал і перспективи України у формуванні інноваційних екосистем та надано рекомендації щодо вдосконалення та стимулювання вітчизняного інноваційного потенціалу.
Ключові слова: інноваційна екосистема, інноваційна інфраструктура, інноваційний розвиток, інфраструктура, підприємство, інновації.

Лановская Г.И. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ
В работе обобщены научно-методические подходы к толкованию понятия «инновационная экосистема», выделены составляющие инновационной экосистемы, осуществлен анализ основных принципов существования инновационных экосистем, рассмотрены инновационные экосистемы мира, а также определены потенциал и перспективы Украины в формировании инновационных экосистем и даны рекомендации по совершенствованию и стимулированию отечественного инновационного потенциала.
Ключевые слова: инновационная экосистема, инновационная инфраструктура, инновационное развитие, инфраструктура, предприятие, инновации.

Lanovska H.I. INNOVATIVE ECOSYSTEM: ESSENCE AND PRINCIPLES
The article summarizes the various scientific and methodological approaches to the interpretation of the term "innovation ecosystem", singled out the components of innovation ecosystems, the analysis and evaluation of the basic principles of the innovation ecosystem considered innovative ecosystem in the world, and also the potential and prospects of Ukraine in the formation of innovative ecosystems and recommendations for the improvement and promotion of Ukrainian innovative capacity.
Key words: innovation ecosystem, innovation infrastructure, innovation development, infrastructure, enterprise, innovations.

Завантажити статтю (pdf)