МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС:
РІВЕНЬ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВСТАВЛЕННЯ

Зосименко Т.І.
кандидат економічних наук, доцент
Чернігівського національного технологічного університету

Потреба у проведенні незалежної оцінки перебігу процесів економічної інтеграції України з ЄС актуалізує розроблення методичного інструментарію, що дає змогу здійснити порівняльну оцінку поступу у зближенні торговельно-економічних систем українських регіонів з економікою ЄС. У статті обґрунтовано методику, придатну для проведення оцінки та міжрегіонального співставлення глибини торговельно-економічної інтеграції областей України з Європейським Союзом на основі сукупності індикаторів, що відображають різні аспекти стану та динаміки їх торговельних та фінансово-інвестиційних взаємозв’язків.
Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз, Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, регіональна економіка, торговельно-економічна сфера, експорт, імпорт, інвестиції.

Зосименко Т.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ И ЕС:
УРОВЕНЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ

Потребность в проведении независимой оценки протекания процессов экономической интеграции Украины с ЕС актуализирует разработку методического инструментария, позволяющего осуществить сравнительную оценку прогресса в сближении торгово-экономических систем украинских регионов с экономикой ЕС. В статье обоснована методика, пригодная для проведения оценки и межрегионального сопоставления глубины торгово-экономической интеграции регионов Украины с Европейским Союзом на основании совокупности индикаторов, отображающих различные аспекты состояния и динамики их торговых и финансово-инвестиционных взаимосвязей.
Ключевые слова: европейская интеграция, Европейский Союз, Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, региональная экономика, торгово-экономическая сфера, экспорт, импорт, инвестиции.

Zosymenko T.I. METHOD OF ASSESSMENT OF THE DEGREE OF TRADE AND ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN
UKRAINE AND EU: REGIONAL СOMPARISON LEVEL

The need for independent assessment between Ukraine and the EU effectuates the development of methodical tools that allow for a comparative assessment of progress in the convergence of trade and economic systems between Ukrainian regions and the EU’s economy. The article substantiates the method suited for conducting the assessment and interregional comparison of the depth of trade and economic integration of the regions of Ukraine and the European Union on the basis of a set of indicators reflecting various aspects of the state and dynamics of their trade and financial-investment ties.
Keywords: European integration, the European Union, Deep and Comprehensive Free Trade Area, Regional Economics, Trade and Economic Sphere, Export, Import, Investments.

Завантажити статтю (pdf)