ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ

Риндзак О.Т.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону
Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України

Статтю присвячено актуальним проблемам внутрішньої міграційної політики України. За допомогою статистичної інформації та низки соціологічних обстежень, проведених різними інституціями, автором ідентифіковано коло найгостріших проблем, пов’язаних зі внутрішньою міграцією та вимушеними переміщеннями населення. На основі цього концептуалізовано основні завдання державної внутрішньої міграційної політики, що сприятиме її вдосконаленню та ефективізації.
Ключові слова: міграція, мігрант, внутрішньо переміщені особи (ВПО), зайнятість, міграційна політика.

Риндзак О.Т. ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАНИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам внутренней миграционной политики Украины. С помощью статистической информации и ряда социологических исследований, проведенных различными институтами, автором идентифицирован ряд острых проблем, связанных с внутренней миграцией и вынужденными перемещениями населения. На основе этого концептуализированы основные задачи государственной внутренней миграционной политики, что будет способствовать ее совершенствованию и эфективизации.
Ключевые слова: миграция, мигрант, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), занятость, миграционная политика.

Ryndzak O.T. INTERNAL MIGRATION POLICY OF UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND TASKS
The article is devoted to the actual problems of the internal migration policy of Ukraine. With the help of statistical information and a number of sociological surveys conducted by various institutions, the author identified the range of the most acute problems associated with internal migration and forced displacement of the population. On this basis, the main tasks of the state internal migration policy are conceptualized, which will promote its improvement and effectiveness.
Key words: migration, migrant, internally displaced persons (IDPs), employment, migration policy.

Завантажити статтю (pdf)