ФІНАНСОВИЙ КОМПОНЕНТ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Гернего Ю.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри інвестиційної діяльності
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

У статті обґрунтовано теоретичні основи міжнародної методики структуризації компонентів людського розвитку. Проаналізовано вітчизняну деталізовану методику структуризації людського розвитку на рівні регіону та зроблено пропозиції щодо її застосування на рівні держави. Це дало змогу визначити вплив фінансового компонента на стан інших базових компонентів людського розвитку в Україні.
Ключові слова: людський розвиток, фінансовий компонент, фінансування, індекс людського розвитку, джерела фінансування.

Гернего Ю.А. ФИНАНСОВЫЙ КОМПОНЕНТ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
В статье обоснованы теоретические основы международной методики структуризации компонентов человеческого развития. Проанализирована отечественная детализированная методика структуризации человеческого развития на уровне региона и сделаны предложения по ее применению на уровне государства. Это позволило определить влияние финансового компонента на состояние других базовых компонентов человеческого развития в Украине.
Ключевые слова: человеческое развитие, финансовый компонент, финансирование, индекс человеческого развития, источники финансирования.

Gernego Iu.O. FINANCIAL COMPONENT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN UKRAINE
The theoretical basis of the international method of human development components structuring is researched in the article. The national detailed methodology for human development structuring at the regional level is analyzed. The suggestions for its application at the state level are made. This creates the possible to determine the impact of the financial component on the state of other main components of human development in Ukraine.
Key words: human development, financial component, financing, human development index, financial sources.

Завантажити статтю (pdf)