СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Іваськевич Х.І.
аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті з’ясовано структуру наявної в Україні системи органів державного фінансового контролю бюджетних установ. Охарактеризовано дієвість окремих органів державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні. Сформульовано висновок, що потенційне дублювання функцій контролюючих органів повинне розглядатися як система стримувань і противаг, що забезпечить принцип прозорості державного фінансового контролю в Україні.
Ключові слова: система, державний фінансовий контроль, органи державного фінансового контролю, бюджетні установи, реформування.

Иваськевич Х.И. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРАИНЕ
В статье выяснена структура действующей в Украине системы органов государственного финансового контроля бюджетных учреждений. Охарактеризована действенность отдельных органов государственного финансового контроля бюджетных учреждений в Украине. Сделан вывод, что потенциальное дублирование функций контролирующих органов должно рассматриваться как система сдерживаний и противовесов, которая обеспечит принцип прозрачности государственного финансового контроля в Украине.
Ключевые слова: система, государственный финансовый контроль, органы государственного финансового контроля, бюджетные учреждения, реформирование.

Ivaskevych K.I. THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL OF BUDGET INSTITUTIONS OPERATING IN UKRAINE
The article outlines the structure of the system of state financial control of budget institutions operating in Ukraine. The effectiveness of separate bodies of state financial control of budget institutions in Ukraine is described. It is concluded that potential duplication of functions of controlling bodies should be considered as a system of checks and balances, which will ensure the principle of transparency of state financial control in Ukraine.
Key words: system, state financial control, state financial control bodies, budgetary institutions, reform.

Завантажити статтю (pdf)