ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ГКП: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ільчук П.Г.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри технологій управління
Національного університету «Львівська політехніка»
Коць О.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
Данилів І.Л.
студентка
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті досліджено економічну сутність інфляційного таргетування та обґрунтовано переваги і недоліки його застосування. Здійснено аналіз ефективності інфляційного таргетування в Україні у 2016 р. Проаналізовано досвід інших країн із запровадження інфляційного таргетування, розроблено рекомендації із запровадження успішних заходів в Україні та визначено позитивні наслідки від застосування інфляційного таргетування.
Ключові слова: інфляція, таргетування, грошово-кредитна політика, центральний банк, стратегія.

Ильчук П.Г., Коць О.О., Данилив И.Л. ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ГКП: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В статье исследована экономическая сущность инфляционного таргетирования и обоснованы преимущества и недостатки его применения. Осуществлен анализ эффективности инфляционного таргетирования в Украине в 2016 г. Проанализирован опыт других стран по внедрению инфляционного таргетирования, разработаны рекомендации по внедрению успешных мероприятий в Украине и определены положительные последствия от применения инфляционного таргетирования.
Ключевые слова: инфляция, таргетирование, денежно-кредитная политика, центральный банк, стратегия.

Ilchuk P.H., Kots O.O., Daniliv I.L. INFLATION TARGETING AS A STRATEGY OF MONETARY POLICY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
In the article analyzed the economic essence of inflation targeting and substantiated the advantages and disadvantages of its application. The analysis of the efficiency of inflation targeting in Ukraine in 2016 had been analyzed. The experience of other countries with the introduction of inflation targeting had been analyzed, recommendations on the implementation of successful measures in Ukraine had been developed, and the positive effects from the use of inflation targeting had been identified.
Key words: inflation, targeting, monetary policy, central bank, strategy.

Завантажити статтю (pdf)