ЗНАЧЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ОБЛІКУ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Костишин Н.С.
кандидат економічних наук
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретичні, методичні і практичні аспекти обліку готової продукції. Проаналізовано погляди економістів щодо формування понять «готова продукція», наведено уточнююче визначення. Встановлено технологічні та організаційні особливості діяльності м’ясопереробних підприємств та з’ясовано їх вплив на організацію обліку готової м’ясо-ковбасної продукції.
Ключові слова: готова продукція, м’ясопереробні підприємства, організація виробництва, облік, документообіг.

Костишин Н.С. ЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ УЧЕТА НА
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье исследованы теоретические, методические и практические аспекты учета готовой продукции. Проанализированы взгляды экономистов по формированию понятия «готовая продукция», приведено уточняющее определение. Установлены технологические и организационные особенности деятельности мясоперерабатывающих предприятий и выяснено их влияние на организацию учета готовой мясоколбасной продукции.
Ключевые слова: готовая продукция, мясоперерабатывающие предприятия, организация производства, учет, документооборот.

Kostyshyn N.S. VALUE OF THE FINISHED PRODUCT AND THE FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ITS
ACCOUNT FOR MEAT PROCESSING ENTERPRISES

The article deals with theoretical, methodological and practical aspects of the accounting of finished products. The views of economists concerning the formation of the concepts of "finished products" are especially analyzed, and the definition is specified. The technological and organizational features of the meat processing enterprises activity were also established, and their influence on the organization of accounting of the finished meat and sausage products was determined.
Keywords: finished products, meat processing enterprises, organization of production, accounting, document circulation.

Завантажити статтю (pdf)