КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Толмачова А.М.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Львівського торговельно-економічного університету
Панченкова Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Львівського торговельно-економічного університету
Головай Н.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено специфіку діяльності та концептуальні засади обліку в профспілкових організаціях. Встановлено, що особливості діяльності неприбуткових організацій обумовлюють відповідні особливості обліку в них, а саме обмежений склад об’єктів обліку, наявність специфічних ділянок обліку. Окреслено основні засади побудови обліку у профспілкових організаціях, зокрема, розкрито особливості застосування принципів, елементів методу та форми бухгалтерського обліку, визначено порядок регламентації обліку у цих установах.
Ключові слова: неприбуткові організації, профспілкові організації, концепція бухгалтерського обліку, принципи обліку, об’єкти обліку, фінансова звітність.

Толмачева А.Н., Панченкова Ю.В., Головай Н.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье исследованы специфика деятельности и концептуальные принципы учета в профсоюзных организациях. Установлено, что особенности деятельности неприбыльных организаций обусловливают соответствующие особенности учета в них, а именно ограниченный состав объектов учета, наличие специфических участков учета. Очерчены основные принципы построения учета в профсоюзных организациях, в частности, раскрыты особенности применения принципов, элементов метода и формы бухгалтерского учета, определен порядок регламентации учета в этих учреждениях.
Ключевые слова: неприбыльные организации, профсоюзные организации, концепция бухгалтерского учета, принципы учета, объекты учета, финансовая отчетность.

Tolmacheva A.N, Panchenkova Yu.V., Golovay N.N. CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING IN TRADE UNION ORGANIZATIONS
In the article the specificity of activity and conceptual principles of accounting in trade union organizations are investigated. It was established that the peculiarities of the activities of non-profit organizations stipulate the relevant features of accounting in them, namely the limited composition of accounting objects, the availability of specific accounting areas. The basic principles of accounting in trade union organizations are outlined, in particular, the specifics of the application of principles, elements of the method and the form of accounting are disclosed, and the procedure for regulating accounting in these institutions is defined.
Key words: non-profit organizations, trade-union organizations, concept of accounting, accounting principles, accounting objects, financial reporting.

Завантажити статтю (pdf)