ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Позднякова В.Д.
аспірант
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

У статті проведено аналіз основних факторів, що впливають на ефективність діяльності вітчизняних комерційних банків. Побудовано економетричну модель оцінювання фінансових результатів функціонування банків України, яка дає змогу кількісно визначати вплив кожного з факторів на прибутковість окремого банку та банківської системи загалом.
Ключові слова: банківська система України, фінансові результати діяльності комерційних банків, економетричне моделювання, факторний аналіз.

Позднякова В.Д. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ УКРАИНЫ
В статье проведён анализ основных факторов, влияющих на эффективность деятельности отечественных коммерческих банков. Построена эконометрическая модель оценивания финансовых результатов функционирования банков Украины, которая позволяет количественно определять влияние каждого из факторов на доходность отдельного банка и банковской системы в целом.
Ключевые слова: банковская система Украины, финансовые результаты деятельности коммерческих банков, эконометрическое моделирование, факторный анализ.

Pozdnyakova V.D. ECONOMETRIC MODEL OF ESTIMATION OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITIES OF BANKS OF UKRAINE
The article analyzes the main factors affecting the efficiency of domestic commercial banks. An econometric model of estimating the financial results of the functioning of Ukrainian banks has been constructed, which allows quantifying the influence of each factor on the profitability of an individual bank and the banking system as a whole.
Key words: banking system of Ukraine, financial results of commercial banks, econometric modeling, factor analysis.

Завантажити статтю (pdf)