ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ачкасова С.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління фінансовим послугами
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті визначено пріоритетність завдань банківського-страхового регулювання у процесі європейської інтеграції. Визначено умови європейської інтеграції у банківській та страховій сферах. Установлено, що значної актуальності набувають питання вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю банків та страхових компаній щодо реалізації діагностичного моніторингу.
Ключові слова: євроінтеграційні процеси, регулювання, нагляд, механізм адаптації, європейські стандарти.

Ачкасова С.А. ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКО-СТРАХОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье определена приоритетность задач банковско-страхового регулирования в процессе европейской интеграции. Определены условия европейской интеграции в банковской и страховой сферах. Установлено, что значительную актуальность приобретают вопросы совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банков и страховых компаний по реализации диагностического мониторинга.
Ключевые слова: евроинтеграционные процессы, регулирование, надзор, механизм адаптации, европейские стандарты.

Achkasova S.A. FEATURES OF THE BANKING AND INSURANCE REGULATION FOR THE EUROPEAN INTEGRATION
In the article the priority tasks of banking and insurance regulation in the process of ensuring European integration is determined. The terms of European integration in banking and insurance are determined. Established that significant relevance to the issues of improvement of regulation and supervision of banks and insurance companies to implement diagnostic monitoring.
Keywords: European integration processes, management, supervision mechanism of adaptation, european standards.

Завантажити статтю (pdf)