ДИНАМІКА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ємець В.В.
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено вплив економічної нестабільності на динаміку нагромадження капіталу в Україні. Для виявлення факторів економічної нестабільності було відібрано чотири оперативні індикатори, які характеризують інтенсифікацію дії факторів економічної нестабільності у реальному, фінансовому та державному секторах економіки, а також в економіці в цілому. Виявлено, що чим вищим є стандартне відхилення динаміки таких показників, тим меншим є темп нагромадження капіталу в Україні.
Ключові слова: накопичення капіталу, швидкість накопичення капіталу, економічна криза, економічна нестабільність, економічні фактори.

Емец В.В. ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В статье исследовано влияние экономической нестабильности на динамику накопления капитала в Украине. Для выявления факторов экономической нестабильности отобраны четыре оперативные индикаторы, характеризующие интенсификацию действия факторов экономической нестабильности в реальном, финансовом и государственных секторах экономики, а также в экономике в целом. Обнаружено, что чем выше стандартное отклонение динамики таких показателей, тем меньше темп накопления капитала в Украине.
Ключевые слова: накопление капитала, скорость накопления капитала, экономический кризис, экономическая нестабильность, экономические факторы.

Yemets V.V. DYNAMICS OF CAPITAL ACCUMULATION IN UKRAINE AT THE FRAMEWORK OF ECONOMY INSTABILITY
The paper examines the impact of economic instability on the dynamics of capital accumulation in Ukraine. To identify the factors of economic instability, four operational indicators were selected that characterize the intensification of the factors of economic instability in the real, financial and public sectors of the economy, as well as in the economy as a whole. It has been found that the higher the standard deviation of the dynamics of such indicators, the lower the rate of accumulation of capital in Ukraine.
Keywords: accumulation of capital, rate of accumulation of capital, economic crisis, economic instability, economic factors.

Завантажити статтю (pdf)